0

DEPUTETË

0

Vota
Numëruar: 0.00 %
Pjesëmarrja: 45.17%

0

DEPUTETË

0

Vota
Rezultatet e Përgjithshme