Zbardhet udhëzimi për transferimin e studentëve
Zbardhet udhëzimi i Ministrisë së Arsimit për transferimin e të gjithë studentëve nga institucionet arsimore, të cilave u është hequr licenca për në universitetet publike, private ose jashtë vendit.

Sipas Shqip, në udhëzim janë përcaktuar qartë dokumentet që duhet të paraqesë çdo student, afatet dhe mënyra sesi do të bëhet përzgjedhja e tyre, bazuar në kuotat e çdo universiteti.

Udhëzimi

Udhëzimi i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit është publikuar dje, duke përcaktuar qartë procedurat që do të ndiqen për transferimin e studentëve nga institucionet e arsimit të lartë, të cilëve u është hequr licenca. Që në fillim të tij thuhet se studentët, të cilët kanë studiuar në këto universitete, kanë të drejtë të bëjnë transferimin e studimeve në një nga institucionet e arsimit të lartë publik ose privat, brenda apo edhe jashtë vendit. Ndërkohë, për institucionet që u është hequr licenca, deklarohet se duhet të mbyllin të gjitha detyrimet në lidhje me veprimtarinë mësimore shkencore 2013-2014">2014, për të gjitha ciklet e studimit. Gjithashtu, për të gjithë studentët që kanë përfunduar studimet dhe mbrojtjen e diplomës, në një kohë kur programi i studimit është i licencuar, institucioni i arsimit të lartë duhet t’u dorëzojë studentëve diplomën dhe suplementin përkatës brenda datës 1 shtator 2014">2014. Në udhëzim përsëritet edhe njëherë thirrja që studentëve duhet t’u dorëzohen të gjitha dokumentacionet brenda afatit të përcaktuar nga Ministria e Arsimit në fillim të muajit shtator, pa asnjë lloj pagese. Dosja duhet të përmbajë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për të bërë të mundur çregjistrimin nga një institucion i arsimit të lartë në një tjetër.

Cikli i parë

Faza e dytë, pas dorëzimit të dokumenteve nga studentët, ka afat 20-ditor. “Studentët, brenda datës 20 shtator, kanë të drejtë të aplikojnë për transferim të studimeve në institucionet publike dhe ato private. Për të aplikuar, studentët e studimeve të nivelit të parë duhet të paraqesin dosjen e studentit dhe fotokopje të noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore, së bashku me certifikatën e notave. Të domosdoshme janë edhe mjeti i identifikimit, dy fotografi, deklaratë e kandidatit që nuk ndjek program studimi në institucione të tjera të arsimit të lartë, si edhe autorizimi për trajtimin e të dhënave personale”, shpjegon udhëzimi i MAS.

Cikli i dytë

Ndërsa për studentët që aplikojnë për transferim të studimeve në programe studimi të ciklit të dytë, përveç elementeve të mësipërme, deklarohet se duhet të kenë fotokopje të noterizuar të diplomës / diplomave të ciklit / cikleve të mëparshme të studimitarsimit të lartë. “Përveç këtyre, ata duhet të kenë certifikatën e notave dhe suplementin e diplomës / diplomave përkatëse”, citohet qartë në udhëzimin e Ministrisë së Arsimit.

Përzgjedhja

Për sa u përket studentëve që do të transferohen dhe mënyrës se si do të bëhet përzgjedhja, është ngritur një komision vlerësimi. Ai do të mblidhet brenda datës 25 shtator. Funksioni i tij është renditja e studentëve aplikantë dhe përzgjedhja e tyre. Renditja e studentëve do të bëhet në bazë të notës mesatare të shkollës së mesme, asaj të studimeve pararendëse, si edhe shlyerjes së detyrimeve akademike në IAL-të paraardhëse. Pas vlerësimet, komisioni përcakton listën e kandidatëve që do të pranohen në universitetet publike, duke u bazuar në numrin e kuotave të parashikuara për transferimet. Ndërsa, për ata që do të transferohen në universitet private, do të bazohen në numrin maksimal të studentëve për program studimi, të përcaktuar nga senati akademik. Lista e kandidatëve i përcillet dekanatit përkatës brenda datës 6 tetor 2014">2014. Pas kësaj, institucioni hap procedurat për regjistrimet e kandidatëve nga data 7 tetor 2014">2014 deri në orën 12:00 të datës 10 tetor 2014">2014.

Listat

Sipas udhëzimit, IAL shpall listat e kandidatëve të regjistruar për program studimi brenda orës 16:00 të datës 10 tetor 2014">2014 në vende të dukshme, si dhe ia përcjell ato Ministrisë së Arsimit dhe Sportit brenda po së njëjtës datë. Në rast të mosplotësimit të kuotave të miratuara, IAL-të hap fazën e dytë të regjistrimeve, nga data 13 tetor 2014">2014 deri në orën 12:00 të datës 16 tetor 2014">2014 për kandidatët sipas renditjes zbritëse në listën e përcaktuar nga Komisioni i Vlerësimit. IAL shpall listat përfundimtare të kandidatëve të regjistruar për program studimi brenda orës 16:00 të datës 16 tetor 2014">2014 në vende të dukshme.

Kontrolli

Sipas udhëzimit, institucionet e arsimit të lartë, të cilave iu hoq licenca, nuk kanë të drejtë të kryejnë asnjë veprim financiar apo lëvizje në llogaritë bankare të institucionit, përveç atyre që kanë lidhje me kthimin e pagesave të kryera nga studentët për pjesën e papërfunduar të programeve përkatëse të studimit. “Për të menaxhuar të gjithë këtë proces, MAS ka ngritur një komision të posaçëm që do të kërkojë informacion në lidhje me procedurat, të mbikëqyrë mbarëvajtjen e procesit, të monitorojë zbatimin e vendimit, si edhe të informojë Ministrinë e Arsimit brenda ditës për shkeljet”, thuhet në udhëzim.

Lista

Dokumentet që duhet

të paraqesë studenti

Dokumenti i çregjistrimit

Plani i plotë i programit të studimit

Lista e lëndëve të shlyera me notat dhe kreditet përkatëse

Lista e notave dhe kreditet e fituara për çdo lëndë dhe detyrim të shlyer, e cila do të shërbejë për ekuivalentimin e notave të lëndëve të programit të studimit të ndjekur

Kopje e kontratës së lidhur në kohën e regjistrimit të studentit në IAL përkatëse dhe kopje e dokumentit që dëshmon zgjidhjen e kontratës

Diplomat e cikleve të mëparshme të studimit ose të shkollës së mesme të kryer nga studenti (institucioni mban një fotokopje të vulosur nga vetë institucioni)

Kopje të dosjes së regjistrimit fillestar të studentit në këtë IAL”

*Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale dhe individuale
Shtuar më 21/08/2014, ora 09:54
Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori