Si të llogaritni pikët për në universitetet në Shqipëri
Pëlqej
Matura Shtetërore
Abonohu për lajmet me e-mail:
E-maili juaj:      Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!
Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka bërë publik sot për herë të parë, Librin e Transparencës ku gjenden të gjithë komponentët e Maturës Shtetërore për maturantët e këtij viti. Ndërkohë bëhet publike për herë të parë edhe mënyra se si do të përllogariten pikët.

Si llogariten pikët

Llogaritja e pikëve të secilit prej kandidatëve bëhet në bazë të kombinimit të formulave të realizuara në një program kompjuterik për programet e studimit pa konkurs dhe për programet e studimit me konkurs.

Për programet e studimit pa konkurs, formula e llogaritjes së pikëve përmban D1 – është nota e shkallëzuar e provimit të parë të detyruar, Letërsi; D2 – është nota e shkallëzuar e provimit të dytë të detyruar, Matematikë; Z1 – është nota e shkallëzuar e provimit të parë me zgjedhje; Z2 – është nota e shkallëzuar e provimit të dytë me zgjedhje; MES – është nota mesatare e marrë nga Formulari A2;
KSH – është koeficienti i shkollës (i pari në treshen e koeficientëve) KZ1, KZ2 – janë koeficientët e lëndëve me zgjedhje(i dyti dhe i treti në treshen e koeficientëve), KD1 dhe KD2 – janë dy koeficientë të vendosur me Udhëzimin e Ministrit të Arsimit Nr. 12, datë 11.03.2008 për shkollat profesionale dhe social-kulturore.

Për programet e studimit me konkurs, formula llogaritëse është: pikë Matura – janë pikët e llogaritura me formulën e mësipërme, ku Z1 dhe Z2 nuk merren parasysh për programet e studimit të Universitetit të sporteve të Tiranës, Edukim fizik dhe sporte Elbasan e Shkodër si dhe për të gjitha programet e studimit të Akademisë së Arteve.

Në këto raste Z1, Z2 ose KZ1, KZ2 plotësohen me zero. Për programet e studimit Arkitekturë (Tiranë) dhe Pedagogji e Specializuar (Vlorë) rezultatet e provimeve me zgjedhje Z1, Z2 merren në konsideratë.

Libri i Transparencës 2010

Në Librin e Transparencës 2010 për ata maturantë kandidatë që kanë dhënë provime me zgjedhje dhe kanë të pasqyruara të 5 elementet për llogaritjen e pikëve, për programet e studimit që janë me konkurse janë llogaritur vetëm pikët e maturës (duke marrë parasysh D1, D2, Mesatarja) dhe nuk janë marrë në konsideratë pikët e konkurseve meqenëse konkurset do zhvillohen më vonë.

Për rrjedhojë ato nuk janë pikët përfundimtare për ato programe studimi sepse në fazën e shpërndarjes pikët për programet e studimit me konkurse do të llogariten siç edhe është shpjeguar më lart (me formulën për programet e studimit me konkurse).

Sa i përket atyre maturantëve kandidatë që nuk kanë të plotësuara të 5 elementët e Maturës shtetërore në database (pra mungojnë provimet Z1 dhe Z2) pikët e tyre janë shënuar 0 për secilin program studimi të kërkuar.

Në Librin e Transparencës, nuk përfshihen maturantët që nuk kanë kaluar qoftë edhe në një nga dy provimet e detyruara, pra janë vlerësuar me notën katër si edhe ata maturantë që nuk kanë nota D1 dhe D2 kaluese të pasqyruara në bazën e të dhënave

Si plotësohet Formulari i Korrigjimit të Pasaktësive 2010

Bashkë me Librin e Transparencës në formë elektronike, shpërndahet dhe Formulari i Korrigjimit të Pasaktësive, që lidhet me të dhënat personale dhe notën mesatare dhe nota e provimeve të detyruara (D1, D2) dhe atyre me zgjedhje (Z1, Z2) të çdo maturanti.

Ky formular është përgatitur për të evidentuar korrigjimet e pasaktësive që duhen bërë për një maturant. Formulari u jepet vetëm maturantëve që kanë kontestime për të dhënat e tyre në Librin e Transparencës.

Sipas APRIAL, maturantët duhet të ndjekin rrugën e duhur për plotësimin e formularit ku në pjesën e parë është e detyrueshme të plotësohen të dhënat për Rrethin, Bashkinë/Komunën, Shkollën dhe ID e maturantit.

Në çdo kuti shkruhet vetëm një shkronjë ose një numur. Shkronjat duhet të jenë kapitale dhe numri me shifra arabe. Këto të dhëna janë të domosdoshme për identifikimin e maturantit që kërkon ndryshime të dhënash.

Në pjesën e dytë, në seksionin si ishte, janë të detyrueshme të plotësohen të gjitha të dhënat: emri, atësia, mbiemri, datëlindja, nota mesatare (me shifra dhe me shkrim si në Formularin A2). Praktikisht këto të dhëna janë si në Librin e Transparencës.

Këto ndryshime që kërkohen nga maturanti duhet të konfirmohen nga mësuesi kujdestar, Drejtori i Shkollës, që pasi firmos vendos dhe vulën e shkollës, si dhe nga Drejtori i DAR/ZA që gjithashtu firmos dhe vulos këtë formular


Këtu mund të gjeni formularët dhe materialet shtesë të nevojshmeLibri i TransparencësShtuar më 21/08/2010, ora 10:53
Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori
 
Taulant dhe Granit Xhaka janë dy vëllezërit që përballen në skuadra të ndryshme për herë tëparë në një Kampionat Evropian

Taulant dhe Granit Xhaka janë dy vëllezërit që përballen në skuadra të ndryshme për herë tëparë në një Kampionat Evropian