Si të llogarisni vetë pikët për të hyrë në universitetet në Shqipëri
Albeu.com
Një tjetër formulë për llogaritjen e pikëve për të hyrë në shkollën e lartë. Formula e parë ka ndryshuar, duke u thjeshtuar akoma më shumë, si dhe siguron mospatjen e kandidatëve me pikë të barabarta, për të mos u krijuar probleme me heqjen e vizës.“Të gjithë maturantët që duan të fitojnë një shkollë të lartë këtë vit, duhet të plotësojnë 5 kushte, notën mesatare, dy provimet e detyruara dhe dy provimet me zgjedhje”, thotë Llukan Puka, Dekani i Fakultetit të Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës, njëkohësisht dhe anëtar i grupit të punës që po merret me vendosjen e kritereve për Maturën Shtetërore.

“Shënojmë D1, D2 provimet e detyruara, dhe Z1, Z2 provimet me zgjedhje. Provimet e detyruara do të jenë ose matematikë, letërsi, ose matematikë me ndonjë lëndë tjetër për shkollat profesionale, ose letërsi me ndonjë lëndë tjetër për shkollat social-kulturore, artistike”, thotë Puka. Shkollat teknike profesionale kanë provim të detyruar matematikën, një lëndë profesionale teori dhe një lëndë profesionale praktike. Por dy nga këto provime merren në konsideratë, praktika nuk ju merret parasysh. Ndërsa gjithë shkollat e mesme të përgjithshme, të profilizuara dhe të paprofilizuara, do të japin matematikën dhe letërsinë provim të detyruar. Në lëndët me zgjedhje kemi dy grupe, profili shoqëror dhe grupi i profilit natyror. Grupi natyror ka fizikë, kimi-biologji dhe eventualisht matematikë, në rast se matematika nuk është dhënë në shkollën e mesme provim i detyruar. Ndërsa profili shoqëror ka histori-gjeografi, njohuri për shoqërinë, gjuhë të huaj dhe eventualisht letërsi në momentin që nuk është dhënë në shkollën e mesme, sqaron profesor Puka.

Ideja për të dhënë provim me

zgjedhje sa lëndë të duash

Për shkak të kërkesave të ndryshme nga maturantët është menduar që lëndët me zgjedhje të mos jenë vetëm dy. Ende nuk është vendosur një rregull përfundimtar, por nxënësi mund të zgjedhë të gjitha lëndët, edhe ato të profilit shoqëror dhe ato të profilit ekzakt. Kjo, pasi ka nxënës që duan të konkurrojnë në degë të profileve të ndryshme dhe s’duan të penalizohen nga kushtëzimi i lëndëve. Megjithatë, kjo ide është ende në diskutim në grupin e punës. Kjo do të thotë që të gjitha provimet do të jepen në ditë të ndryshme nga njëra-tjetra dhe studenti mund të zgjedhë disa prej tyre, ose të gjitha këto lëndë për t’i dhënë provim. Ndërsa kur të regjistrohet në secilin nga fakultetet që dëshiron do të paraqesë vetëm dy, sipas preferencave që ka caktuar fakulteti. Maturanti mund të ketë dhënë pesë ose gjashtë provime dhe në momentin e regjistrimit mund të paraqesë dy degë, që vlejnë për një fakultet dhe dy degë që vlejnë për një fakultet tjetër. "Kjo është ende në diskutim për momentin është skema kur ai është ose në grupin e ekzaktes, ose në grupin e shoqërores“, thotë Puka.

Zgjidhja e dytë në të cilin ai i jep të gjitha provimet si të profilit shoqëror dhe ekzakt, po bëhet për të krijuar një hapësirë më tepër për maturantët.

Zgjedhja e degës sipas

shkollës dhe provimeve

Në momentin që nxënësi vjen e regjistrohet në një degë, dega shikon se çfarë shkolle ka mbaruar ky maturant dhe paraprakisht një degë e caktuar ka të përcaktuar 5 koeficientët, të cilët janë 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 dhe 1, për një listë me nëntë shkolla, ku të gjitha shkollat janë klasifikur në një nga grupet, ose gjimnazi natyror, ose gjimnazi shoqëror, ose gjimnazi i përgjithshmën ose shkolla teknike profesionale, ose shkolla teknike profesionale ekonomike, ose shkolla social-kulturore etj. "Njëkohësisht shkolla e lartë për një degë të caktuar përcakton rendin e përparësisë për secilën prej tyre dhe ajo ka në dispozicion pesë koeficientë, të cilët mund të përdoren për të bërë klasifikimin e maturantit, por nuk është e detyruar që t’i përdorë që të gjithë koeficientët, por sidoqoftë është e detyruar të përdorë koeficientë, nuk është e detyruar që të jenë të gjithë koeficientët të ndryshëm, pasi ka fakultete që mendojnë se të gjithë studentët janë të mirë për fakultetin e tyre“, shpjegon dekani Llukan Puka. Nëse nxënësit do të ndahen në bllokun shoqëror apo ekzakt, vendosen kërkesa të forta për nxënësit.

Universitetet e rretheve, koeficientë

më të lartë për të njëjtat lëndë

Ata do ta llogarisin vetë dhe do të mendojnë se në cilin fakultet do të shkojnë, nëse shkolla që ka mbaruar klasifikohet shumë më ulët në një fakultet, për shembull, në një nga Fakultetet e Universitetit të Tiranës dhe më tepër në një fakultet të Universitetit të Korçës, atëherë ata mund të zgjedhin aty ku mund të fitojnë më tepër pikë.

Universitetet po konkurrojnë njëra-tjetrën, që të mos u ikin studentët. Pasi, nëse njëri fakultet një lënde i jep një koeficient më të ulët, rrezikon që studenti të mos regjistrohet aty, por në një fakultet tjetër, që të njëjtës lëndë i jep një koeficient më të lartë.

Si bëhet llogaritja e pikëve

Në momentin që një maturant regjistrohet, fakulteti shikon se nga cila shkollë vjen ky nxënës dhe çfarë koeficienti i ka dhënë kësaj shkolle po e zëmë 1.4, atëherë rezultati i notave mesatare shumëzohen me 1.4. Pra, D1 dhe D2 dhe nota mesatare e katër viteve shumëzohen të gjitha veç e veç me 1.4 dhe del një rezultat. Meqenëse nota mesatare do të llogaritet me dy shifra pas presjes, do të dalë një numër i llojit me tre numra pas presjes dhjetore.

Ndërsa, për provimet me zgjedhje shikohet se ku janë këto lëndë në profilin shoqëror apo ekzakt, për të cilët janë në dispozicion dy koeficientë. Nëse shkolla ku konkurron maturanti parapëlqen bllokun shoqëror, dhe ky ka dhënë provim me zgjedhje pikërisht lëndë shoqërore, atëherë nga provimi merr koeficientin 1.3 dhe, nëse ka dhënë provim lëndë ekzakte, atëherë merr koeficientin 1 dhe anasjelltas. Pra, sipas parapëlqimit klasifikohen edhe koeficientët. "Ta zëmë se nxënësi që vjen në një fakultetet të fushës ekzakte ka dhënë ato provime që janë në grupin që dega parapëlqen, atëherë rezultati i saj shumëzohet me koeficientin 1.3. Pra, Z1 dhe Z2 shumëzohen me 1.3, edhe në këtë rast del një rezultat me tri shifra pas presjes dhjetore dhe për të shmangur numrat e kësaj natyre, (shifrat pas presjes dhjetore), në llogaritje, secila prej tyre D1, D2, Z1, Z2 dhe nota mesatare, pasi janë shumëzuar me koeficientët përkatës veç e veç dhe ka dalë një rezultat, atëherë të gjitha rezultatet do të shumëzohen me 100 dhe del një numër me një shifër pas presjes. Të gjitha këto mblidhen dhe del shuma.

Formula:

Nota mesatre x 1,4 =a,bcd x 100 = abc,d

D1 x 1.4 = a,bcd x 100 = abc,d

D2 x 1.4 = a,bcd x 100 = abc,d

Z1 x 1.3 = a,bcd x 100 = abc,d

Z2 x 1.3 = a,bcd x 100 = abc,d

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

shuma

Rregullat e Maturës Shtetërore

1.Për shkollat e mesme tekniko-profesionale 5-vjeçare, të detyruara do të jenë 3 provime: Matematika, Teoria profesionale dhe Praktika profesionale (kjo e fundit nuk do të merret parasysh për shkollat e larta) si dhe 2 provimet e detyruara me zgjedhje.

2.Për shkollat social–kulturore, 4-5-vjeçare, të detyruara do të jenë 3 provime:

Letërsi, Teori profesionale (gjuha e huaj për shkollat e gjuhëve të huaja), Praktika profesionale dhe 2 provime të detyruara me zgjedhje.

3.Për nxënësit që kanë kryer shkollat e mesme jashtë shtetit me sistemin trevjeçar (6+3+3), nota mesatare llogaritet 50 për qind të pikëve mbi bazën e tre viteve të fundit (10-12), dhe në masën 50 për qind të pikëve për provimet e pjekurisë.

Rastet e veçanta trajtohen nga një komision i ngritur nga shkollat e larta. (P.sh., rasti i Greqisë).

Pesë parametrat vlerësues dhe pikët për secilën

Secili kandidat për student ka 5 parametra vlerësues të suksesit të tij në mësime:

- notën mesatare për të gjitha vitet e shkollës së mesme, e shprehur me 2 shifra dhjetore

- 2 nota për provimet e lëndëve të detyruara

- 2 nota për provimet e lëndëve me zgjedhje

Në provimet e lëndëve të detyruara dhe të atyre me zgjedhje vlerësimi jepet me pikë, që sipas një procedure të caktuar llogaritjeje do të konvertohen në nota po me 2 shifra pas presjes dhjetore.

Secila nga këto 5 nota ka proporcion të barabartë prej 20% në një total prej 100%.

Për shkollat e larta, çdo kandidat për student dallohet edhe nga 2 veçori të tjera:

- tipi i shkollës së mesme që ai ka përfunduar.

- natyra e lëndëve me zgjedhje për të cilat ai ka dhënë provim.

Çdo degë e shkollës së lartë ka në dispozicion 5 koeficientë nga 1.0 deri në 1.4, me të cilët vendos preferencën e saj për llojet e ndryshme të shkollave të mesme të grupuara në 5 grupe kryesore. Mundet të vendoset i njëjti koeficient për 2 e më shumë lloje shkollash.

Pas kësaj secila nga 3 notat e para (nota mesatare dhe 2 notat për provimet e lëndëve të detyruara) shumëzohen me koeficientët e vendosur nga dega e fakultetit, respektivisht llojit të shkollës së mesme që ka kryer kandidati.

Çdo degë e shkollës së lartë shpall gjithashtu parapëlqimin e vet për njërin nga 2 blloqet e lëndëve me zgjedhje: atë shoqëror apo atë natyror. Parapëlqimi shprehet me anë të 2 koeficientëve të tjerë me vlerë 1.3 ose 1.0.

Me 1.3 shumëzohet nota e provimit me zgjedhje që është në bllokun e parapëlqyer dhe me 1.0 në rastin e kundërt. Këta koeficientë nuk varen nga lloji i shkollës së mesme që ka kryer kandidati për student.

Në përmbledhje: shuma e 5 notave të përmendura më sipër dhe të korrektuara me koeficientët respektivë, e shumëzuar edhe me 100, jep pikët totale që ka fituar një kandidat për student në një degë të kërkuar prej tij.

-Aplikuesit kanë të drejtë të ankimojnë vlerësimin e Maturës Shtetërore. Ky ankimim bëhet pranë MASH

Shembull 1

Marrim një nxënës që e ka notën mesatare të të katër viteve 5 dhe provimet me detyrim D1 dhe D2 i ka marrë 5 dhe dy provimet me zgjedhje, pra Z1 dhe Z2 i ka marrë 5. Nëse shkolla që ka mbaruar ky nxënës është klasifikuar e fundit me koeficientin minimal që është 1, atëherë bëhet shumëzimi i secilës notë me koeficientin 1 dhe bëhet shuma.

mesatarja e katër viteve 5 x 1 = 5 x 100

D1 provim me detyrim 5 x 1 = 5 x 100= 500

D2 provim me detyrim 5 x 1 = 5 x 100= 500

Z1 provim me zgjedhje 5 x 1 = 5 x 100= 500

Z2 provim me zgjedhje 5 x 1 = 5 x 100= 500

----------------------------------------------

Shuma = 2.500 pikë

2.500 është minimalja e pikëve që mund të marrë një nxënës me të gjitha notat pesa.

Shembull 2

Marrim një nxënës që e ka notën mesatare të të katër viteve 10 dhe provimet me detyrim D1 dhe D2 i ka marrë 10 dhe dy provimet me zgjedhje, pra Z1 dhe Z2 i ka marrë 10. Nëse shkolla që ka mbaruar ky nxënës është klasifikuar e para me koeficientin maksimal që është 1.4. Atëherë bëhet shumëzimi i notës mesatare të të gjithë viteve me 1.4 dhe i provimeve me detyrim me po 1.4. Ndërsa kur vemi te lëndët me zgjedhje, ku grupi i lëndëve që ka zgjedhur është ai që preferon dega ku koeficienti është 1.3, për rrjedhojë Z1 dhe Z2 shumëzohen me 1.3. Pas të gjitha shumëzimeve bëhet shuma.

mesatarja e katër viteve 10 x 1.4 = 14 x 100 = 1400

D1 provim me detyrim 10 x 1.4 = 14 x 100 = 1400

D2 provim me detyrim 10 x 1.4 = 14 x 100 = 1400

Z1 provim me zgjedhje 10 x 1.3 = 13 x 100 = 1300

Z2 provim me zgjedhje 10 x 1.3 = 13 x 100 = 1300

--------------------------------------------------------

Shuma = 6.800 pikë

6.800 është maksimalja e pikëve që mund të marrë një nxënës me të gjitha notat dhjeta

Kjo skemë llogaritje bën të mundur që nxënësi me mbarimin e provimeve të maturës llogarit se sa pikë mund të marrë në secilën degë që dëshiron të konkurrojë.

Shembull 3, dega Shkenca Sociale

Marrim një nxënës që e ka notën mesatare të të katër viteve 9.2 dhe provimet me detyrim D1=8 dhe D2=10 dhe dy provimet me zgjedhje, pra Z1 dhe Z2 i ka marrë 9 dhe 10. Nëse shkolla që ka mbaruar ky nxënës është klasifikuar e para, gjimnaz me profil shoqëror koeficientin maksimal që është 1.4. Atëherë bëhet shumëzimi i notës mesatare të të gjithë viteve me 1.4 dhe i provimeve me detyrim me po 1.4. Ndërsa kur vemi te lëndët me zgjedhje, ku grupi i lëndëve që ka zgjedhur është ai që preferon dega, ku koeficienti është 1.3, për rrjedhojë Z1, njohuri për shoqërinë dhe Z2, njohuri për filozofinë dhe ekonominë shumëzohen me 1.3. Pas të gjitha shumëzimeve bëhet shuma.

mesatarja e katër viteve 9.2 x 1.4 = 12.88 x 100 = 1288

D1 provim me detyrim 8 x 1.4 = 11.2 x 100 = 1120

D2 provim me detyrim 10 x 1.4 = 14 x 100 = 1400

Z1 provim me zgjedhje 9 x 1.3 = 11.7 x 100 = 1170

Z2 provim me zgjedhje 10 x 1.3 = 13 x 100 = 1300

--------------------------------------------------------

Shuma = 6.278 pikë

Kur shkolla profesionale

përkon me degën e fakultetit

"Një specifikë është rasti kur një degë e caktuar e shkollës profesionale përkon me degën në shkollën e lartë. Për këtë rast fakulteti është i detyruar të aplikojë koeficientin më të lartë, pavarësisht se të gjithë shkollën mund ta kenë klasifikuar në një grup më të ulët. Si në rastin e shkollës elektrike, kur maturanti i kësaj shkolle konkurron në degën elektrike të shkollës së lartë“, thotë Llukan Puka, Dekani i Fakultetit të Shkencave të Natyrës.

DENISA XHOGA- KLARIDA RROGOZI, Gazeta Metropol
Shtuar më 16/02/2006, ora 09:42
Tage: arkiv
Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori