PASURIA/ Sa lekë bënë ministrat e Ramës në 2018: Shalsi bleu super Audi Q7 (FOTO LAJM)
Ministri i Sipërmarrjes, Eduard Shalsi mund të konsiderohet pa frikënjë nga ministrant që kanë siguruar fitimet më të mëdha për vitin 2018 ose që ka bërë më shumë veprime bankare.

Kështu, ai deklaron se gjatë vitit 2018 bleu një supermakinë Audi Q7 për një vlerë 22 mijë euro.

Gjithashtu ai deklaron disa llogari bankare të pakësuara dhe disa të tjera të shtuara,raporton Tirananeës.al. Si të ardhura ai deklaron pagën e deputetit me vlerë 2.9 milionë lekë të reja dhe 7900 euro nga qeraje e një apartamenti. Ai ka paguar edhe 10800 euro për shlyerje kredie.

Ndërkohë që bashkëshortja e tij deklaron një shtesë llogarie prej 28 mijë euro.

Erion Braçe
Llogari bankare shtuar me interesat bankare te nje vitit = 3128 euro.

Llogari bankare e kursimeve te deklaruara ne 2017 krijuar nga paga dhe shperblime shtuar me 397.981 leke. Llogari bankare me kursimet nga te ardhurat nga puna gjate vitit = 700.000 mije leke.

TE ardhura te krijuara nga puna ne Kuvendin e ShqiperisE = 2.740.445 leke. Te ardhura nga paga e bashkeshortes 1.905.211 leke.

Te ardhura te krijuara nga puna e bashkeshortes = 488.750 leke.
Kursime te transferuara nga viti 2017 = 1.201.979 leke. Hua afatgjate me vlere 5.000.000 leke. Paguar per vitin 2018 vtera 288.000 leke.

Blendi Klosi
Llogari nga paga shtuar me vleren 759.440 mijd leke Llogari e shtuar me vleren 980.000 leke nga shitja e makings.

Llogari likujduese e kredise shtuar me 67.160 leke.
TE ardhura nga paga si minister – 1.556.406 leke. Te ardhura nga pjesemarrja ne KKRT = 97.200 Ieke. rimbursim telefoni = 270.524 ik6.
Kredi financiare e marre ne vitin 2004. Shlyer gjate vitit 142.128 leke. Nora Klosi (bashkeshortja) Shtese ne llogari bankare nga paga = 194.794 leke.
Shtese ne llogari nga paga 422.855 leke.

Pandeli Majko

Paga si minister – 1556.401 leke. T6 ardhura nga qiraja e baneses = 15.650 leke.
Kredi 5 milione lek e marre n6 vitin 2003. Shlyer ne 2018 vlera 2.200.039 leke.
Pagese kesti i katert i baneses me vlere 107.400 leke. Enkeljda Majko (bashkeshortja) Llogari rrjedhese me vlere 19328 euro.

Eduard Shals
Llogari bankare pakesuar me
500.617 Iek6.
Llogari bankare pakesuar me 1.492 euro.
Autoveture “Audi Q7” me vlere 20.000 euro.
Llogari bankare pakesuar 100.717 leke.
Llogari bankare shtuar me 5318 euro.
Llogari bankare shtuar me
1.368.941 leke.
Leke cash = 390.000 leke.
Te ardhura si deputete = 2.917.570 Ieke
Te ardhura nga qiraja e nje apartamenti = 7920 euro. Kredi bankare ne vlere 42.000 euro.
Shlyer gjate vitit 2018 shuma me vlere 10.813 euro. Eranda Shalsi (bashkeshortja) Llogari rrjedhese pakesuar me 1.604.113 leke.
Llogari rrjedhese shtuar 27.970 euro.
Llogari rrjedhese pakesuar 1.492 euro.
Llogari rrjedhese pakesuar me 324.596 leke.
Llogari rrjedhese pakesuar me 1.145.190 leke.
Llogari rrjedhese pakesuar me 122.794 leke.
Karte krediti me vlere 71.238 leke. Te ardhura si arkitekte = 727.942 lek.e
Te ardhura nga Instituti i Sigurimeve Shoqerore = 458.568 leke. Te ardhura si pedagoge = 792.217 leke.
Paga si person fizik 881.112 leke. Fitimi si person fizik 2.314.362 leke.
Ogerta Manastirliu

Llogari bankare shtuar me 269.858 leke.
Llogari e pages se bashkeshortit shtuar me 320.338 leke. Shtese ne llogari kursimi nga interesat 2.549 leke. Shtese ne llogari rrjedhese nga te ardhurat e bashkeshortit me vlere 8.294 euro.
Paksime ne llogari rrjedhese te bashkeshortit me vlere 205.598 lek& • .
Te ardhura nga paga dhe shperblime si minister ne shume 1.556.406 leke. Te ardhura nga paga dhe shperblimet e bashkeshortit ne OSHE ne shumen 1.880.182 leke. Te ardhurat si kryetare bordit te Keshillit Administrate te FSDKSH = 153.000 leke.
Te ardhura nga pagesa ne Kuvendi = 41.170 leke. Te ardhura nga kryetare e Komisionit te Mbrojtjes nga Rrezatimi = 27.200 leke. Kredi bankare shteterore e lehtesuar me vlere. 5.000.000 leke me interes 4%. Shlyer ne 2018 vlera 337.946 leke.

Olta Xhaçka
Te ardhura nga paga si ministre = 1.556.406 leke.
Te ardhura si deputete = 4.935 leke. Artan Gaçi (bashkeshorti) Blerje pasurie e paluajtshme e llojit ullishte me siperfaqe 690 m2 me vlere 966.000 leke. Te ardhura nga ISSH = 765.560
leke.Te ardhura nga paga ne kompanine
AG.TQ ne shumen 572.200 leke.
Paguar detyrim kredie e mbartur ne
vleren 7.374 euro.
Pagese keste kredie per blerje automjeti “Land Rover” ne Shumen 9411 euro.

Elisa Spiropali
Llogari rrjedhese me vlere 23.889 leke.
Para cash ne shume 3.000 euro. Depozite bankare e pandryshuar.
Paga si deputete = 2.504.342 leke.
Karte krediti me vlere 1.423 euro Salarjon Totaj (bashkeshorti) Llogari ne vleren 565 leke. Llogari page ne vleren 152.900 leke.
Gjendja cash = 4.000 euro. Te ardhura nga keshilli Mbikeqyres i Alb gaz sh.a = 243.100 leke.
Keshilli Drejtues i DPSHTRR = 31.008 leke.
Paga si punonjes i OST-se = 1.511.214 leke. Kredi bankare ne shume 1.120.000 leke. Shlyer gjate 2018 shuma ne vleren 169.560 leke.
Detyrime nga karta e kreditit =
2.377 euro.

Bledi Çuçi
Llogari bankare me vlere 3.113.247 leke.
Depozite bankare me vlere 666.600 leke.
Depozite bankare me vlere 19.102 leke.
Te ardhura nga paga si deputete me vlere 2.569.451 leke. Dellna Fico (bashkeshortja) Llogari bankare me vlere 0.457 dotlare.
Llogari bankare me vlere 3091 dollare. Endi Çuçi (djali)
Llogari bankare me vlere 20.162 euro (burimi: paga e prinderve).

Fatmir Xhafaj
Pakesim i llogarise, perfshire dhe karten e kreditit me vlere 52 euro.
Pakesim llogarie ne vleren – 749.771 leke.
Shtese llogarie 26.973 euro (nga konvertimi i monedhes gjendje ne leke).
Pakesim llogarie – 11 dollare
Pakesim llogarie ne vlere • 2.305.493 leke.

Shtese e gjendjes cash 11.000 euro.

Te ardhura neto nga paga =1.685.804 leke.

Te ardhura nga paga ne Kuvend = 137.854 leke.

Te ardhura neto nga qiraja e dyqanit ne Vlore = 1721 euro

Te ardhura neto qiraja e dyqanit ne Vlore = 2.499 euro.

Te ardhura neto nga dy depozita 25.278 leke.

Kredi e marre nga vajza Amantia Xhafaj ne shumen e 15.000 euro. Shlyer ne vitin 2018, vlera 9530 euro.

Mimoza Xhafaj (bashkeshortja).

Shtese llogarie 26.723 euro.

Te ardhura neto nga fiti-mi i realizuar nga fitimi tregtar si notere = 1.152.464.

Aulona Xhafaj (vajza)

Pakesim llogarie ne shumen – 110.098 leke.

Shtese llogarie ne shumen 894.784 leke nga kursimet familjare me bashkejetuesin.

Te ardhura nga paga dhe shperblime = 869.288 leke.

Te ardhura nga paga e shperblimet ne pune e bash-kcjetuesit = 1.354.693 leke.

Amantia Xhafaj (vajza)

Shtese llogarie ne Itali me vleren 5.823 euro.


Ditmir Bushati

Llogari nga paga si minister me vlere 842.000 leke.

Te ardhura nga paga si minister = 1.556.412 leke.

Aida Bushati (bashkeshortja)
Llogari bankare shtuar me 797.981 leke.

Llogari bankare shtuar me 49.430 euro nga puna si konsulente.

Llogari bankare pakesuar me 3.653 euro.

Te ardhura nga bashkeshortja dhe dieta = 2.384 euro.

Te ardhura nga bashkeshortja si konsulente e projekteve te Keshillit te Europes = 46.540 euro

Tc ardhura nga bashkeshortja nga konsulenca me projektet e EPD dhe Bashkimit Europian = 1750 euro

Te ardhura nga bashkeshortja nga konsulenca 525.000 lekc.

Te ardhura nga bashkeshortja nga konsulenca = 930.000 leke.

Te ardhura nga bashkeshortja si trajnere ne shkollen e magjistratures dhe shkollen e Administrates Publike = 231.786 leke.

Te ardhura nga bashkeshortja nga konsulenca juridike = 1.200 euro.

Damian Gjiknuri

Pakesim llogari me 3616 euro.

Pakesim llogarie me 469.773 lek6.

Shtese llogarie me vlere 36.900 lek6.

Shtese llogarie me vlere 1.350.697 leke.

Te ardhura nga paga si minister = 1.664.213 leke.

Te ardhura nga aktivitetet treg-tare te bashkeshortes = 5.575.240 leke.

Kredi bankare me vlere 90.3450.000 euro. Paguar 6.900 euro principial dhe interesa ne 2018.

Paguar ne 2018 edhe nje shume me vlere 35.000 euro ne favor te sipermarresit te apartamentit. Mbetur detyrim edhe 136.000 euro.

Pagesa e shkolles se djalit = 7200 euro

Rovena Gjiknuri (Bashkeshortja)

Llogari bankare pakesuar me 2910 euro.

Llogari bankare shtuar me 9.643 leke.

Llogari bankare shtuar me 540
euro.

Llogari bankare shtuar me 912.257 leke.

Llogari bankare shtuar me 14.816 euro.

Llogari karte krediti me vlere 299.000 leke.

Paguar interesa te kredise ne banke ne shumen e 5,090 euro

Niko Peleshi

Llogari bankare pakesuar me 66.554 leke.

Llogari rrjedhese shtuar me 107 euro.

Te ardhura neto nga paga 1.556.414 leke.

Te ardhura nga pagesa per pjesemarrjen ne mbledhjet e KKRT-se 85.000 leke.

Te ardhura nga paga e bashkeshortes me vlere 2.396.767 leke.

Kredi per perfundimin e punimeve te brendshme dhe mobilim te shtepise ne shume 60.000 euro. Paguar ne 2018 shuma 4.153 euro.

Amarda Peleshi (bashkeshortja)

Llogari rrjedhese pakesuar me 163.083 leke.

Pakesim depozite per pagesat e shkolles se femijeve ne shumen e 1.577.972 leke.

Pakesim llogarie n6 shumen e 159.490 leke.

Lindita Nikolla

Te ardhura nga paga 1.559.561 leke.

Te ardhura nga honoraret = 80.000 leke.

Ligor Nikolla (bashkeshorti)

Paga mujore si dekan = 109.000 leke.

Honorare si anetar i senatit = 176.172 leke.

Bilanci i llogarive 2.185.444 leke.
Shtuar më 27/05/2019, ora 15:29

Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori