Parlamenti Shqiptar, i vetmi me 140 makina
Albeu.com
Sipas nj� v�zhgimi t� “Mjaft!” mbi parlamentet evropiane, asnj� prej tyre nuk ofron makin� p�r �do deputet. Shpenzimet e transportit t� Kuvendit t� Shqip�ris� p�r �do deputet arrijn� mesatarisht n� 1 mij� euro n� muaj.Parlamenti shqiptar renditet i pari n� Evrop� dhe rajon p�r trajtimin e ve�ant� q� u ofron deputet�ve, duke i pajisur t� gjith� me makin� personale, duke �uar numrin e automjeteve n� dispozicion t� parlamentar�ve n� 140. Gjithashtu, ai kap rekordin p�r shpenzimet p�r automjetet n� dispozicion t� deputet�ve, me 20 p�r qind t�t� buxhetit t� p�rgjithsh�m t� Kuvendit ose 50 p�r qind e shpenzimeve operative t� k�tij buxheti. K�to shpenzime ku p�rfshihen automjeti, paga e shoferit, karburanti, mir�mbajtja etj., arrijn� mesatarisht n� shum�n prej 1 mij� eurosh n� muaj p�r deputet. V�zhgimi �sht� kryer nga l�vizja “Mjaft!”, i p�rqendruar n� shpenzimet p�r automjetet n� dispozicion t� deputet�ve n� parlamentet e Irland�s, Finland�s, Norvegjis�, Italis�, Franc�s, Gjermanis�, Estonis�, Kosov�s, Maqedonis�, Unionit Serbi - Mal i Zi dhe n� parlamentin e Shqip�ris�. K�to shpenzime p�r automjetet q� vihen n� dispozicion t� �do deputeti n� Shqip�ri, t� krahasuara me Produktin e Brendsh�m Bruto (PBB) p�r frym� dhe pesh�n q� z�n� n� totalin e shpenzimeve parlamentare, jan� m� t� lartat n� Evrop�, si edhe n� Ballkan. Ky v�zhgim i kryer nga “Mjaft!”, vjen n� kuad�r t� nj� nisme nd�rgjegj�suese p�r uljen e shpenzimeve t� Kuvendit t� Shqip�ris�. Kjo nism� bazohet n� t� dh�na krahasuese q� l�vizja “Mjaft!” mblodhi nga parlamentet e disa vendeve t� Evrop�s per�ndimore, si dhe nga vende t� tjera t� ngjashme me Shqip�rin�, p�r nga e shkuara totalitare, ekonomia etj. K�to t� dh�na tregojn� se shpenzimet e Kuvendit t� Shqip�ris� p�r transportin e deputeteve jan� shum� m� t� larta se ato t� vendeve t� rajonit, vende q� historin� e tranzicionit e kan� t� p�raf�rt me Shqip�rin�. Gjithashtu, n� krahasim me PBB-n�, k�to shpenzime jan� m� t� m�dha edhe se ato t� disa prej vendeve m� t� zhvilluara t� Evrop�s per�ndimore.
Shpenzimet p�r makina n� parlamentet e BE-s�
Nd�rkoh� q� buxheti i p�rgjithsh�m i Kuvendit t� Shqip�ris� parashikon 20 p�r qind t� tij p�r transportin e deputet�ve, parlamenti i Irland�s, vend i cili ka Prodhimin e Brendsh�m Bruto p�r banor m� t� lart� n� BE, shfaq nj� situat� t� p�rmbysur. N� Irland� shpenzohen vet�m 6 p�r qind t� buxhetit t� p�rgjithsh�m t� kuvendit p�r transportin e deputet�ve dhe senator�ve bashk�. Nj� vend i zhvilluar dhe me territor t� madh si Finlanda (q� vjen pas Irland�s p�r PBB-n� p�r banor m� t� lart� n� BE), nuk u siguron automjete deputeteve. Ata kufizohen n� udh�time me tren dhe transport publik, dhe me taksi vet�m p�r ��shtje legjislative dhe vetem brenda kryeqytetit Helsinki. Nj� tjet�r metod� funksionon p�r Norvegjin�, q� �sht� vendi me mir�qenien m� t� lart� n� bot�. Parlamenti norvegjez ka nj� park automjetesh, i cili p�rb�het vet�m nga tri vetura luksoze, t� cilat p�rdoren vet�m n� raste e takime t� ve�anta. P�r �do rast tjet�r p�rdoret transporti publik apo taksit�. I nj�jti trajtim u rezervohet deputet�ve edhe n� Franc� dhe Gjermani, vende ku atyre u sigurohet transporti me tren dhe me transport publik. N� t� tre k�to vende, deputet�ve nuk u sigurohet automjet, por kan� n� dispozicion nj� num�r t� kufizuar automjetesh n� nj� park, ku m� par� duhet t� planifikojn� udh�timet. K�to udh�time mund t� kryhen vet�m brenda kryeqyteteve dhe vet�m p�r ��shtje legjislative, e n�se nuk ka automjete n� dispozicion, atyre u duhet t� p�rdorin taksi. Nd�rsa Italia, q� ka PBB-n� p�r banor 5 her� m� t� madhe se Shqip�ria, u ofron deputet�ve dhe senator�ve vet�m 258 euro n� muaj p�r telefonata, por jo makina. Buxheti i Kuvendit t� Shqip�ris� siguron 140 euro n� muaj p�r shpenzime bisedash me celular, si dhe biseda t� pakufizuara me telefon linje brenda Tiran�s, pra m� tep�r se dyfishi i asaj q� shpenzojn� deputet�t maqedonas, q� kan� PBB-n� p�r banor m� t� lart� se Shqip�ria.
Krahasimi me vendet ish-totalitare
Edhe n�se krahasohen shpenzimet p�r automjetet e deputet�ve n� buxhetin e Kuvendit t� Shqip�ris� me buxhetin e disa vendeve q� ngjasojn� me Shqip�rin�, vihen re s�rish ndryshime t� thella. P�r shembull, buxheti i parlamentit t� Estonis�, vend q� sapo ka hyr� n� BE dhe me t� shkuar t� ngjashme me at� t� Shqip�ris�, u siguron parlamentar�ve vet�m 591 euro n� muaj p�r t� gjitha shpenzimet e tjera, p�rve� rrog�s, nd�rsa shpenzimet e parlamentit shqiptar vet�m p�r transportin arrijn� n� rreth 1 mij� euro n� muaj. Nj� vend tjet�r i rajonit, me PBB p�r banor vet�m pak m� t� madhe se Shqip�ria, ish-Republika Jugosllave e Maqedonis�, nuk u siguron automjet deputet�ve t� parlamentit. Parlamenti i k�tij vendi u ofron deputet�ve vet�m 60 euro n� muaj p�r biseda me celular. Gjithashtu n� Unionin Serbi - Mal i Zi, ku p�rfaq�sia ndahet n� nj� deputet p�r 86 mij� banor�, deputet�t nuk kan� n� dispozicion automjet nga parlamenti i vendit, por u rimbursohet vet�m 15 p�r qind e karburantit q� ata p�rdorin p�r transport me automjetin e tyre. Gjithashtu, n� k�t� vend ekziston nj� park automjetesh q� mbulon transportin p�r ministrit� dhe parlamentin, i cili menaxhohet nga administrata e p�rgjithshme. Automjetet e parkut mund t� p�rdoren pa kufizim vet�m nga kryetari i parlamentit. Nd�rsa mund t� p�rdoren vet�m p�r detyra t� caktuara nga n�nkryetar�t e parlamentit, nga kryetar�t e komisioneve parlamentare, nga kryetar�t e grupeve parlamentare apo nga nj� deputet i caktuar nga strukturat drejtuese p�r t� kryer nj� detyr� t� ve�ant�. Nd�rsa pjesa tjet�r e deputet�ve ka t� drejt� t� udh�toj� falas me tren, transport publik dhe anije, brenda territorit t� Serbis�. Nd�rsa n� parlamentin e Kosov�s, automjete zyrtare kan� vet�m kryetari dhe gjasht� an�tar�t e kryesis�. Deputet�t p�rve� se nuk kan� makina n� dispozicion, nuk kan� as zyra personale, me p�rjashtim t� kryetarit dhe an�tar�ve t� kryesis�.

Transporti i deputet�ve n� vendet e BE-s� dhe rajonit

Irlanda Shpenzimet p�r transport 6 % t� buxhetit t� p�rgjithsh�m t� parlamentit
Finlanda Udh�time falas me tren dhe me autobus n�p�r Finland�; brenda zon�s metropolitane t� Helsinkit mund t� p�rdoret taksi n� raste t� ve�anta
Norvegjia Nuk u jepet automjet. Mund t� p�rdorin automjet vet�m gjat� vizitave apo takimeve t� ve�anta
Italia Nuk u jepet automjet
Franca U sigurohet transport me tren, klasi I; ka park makinash brenda Parisit, vet�m p�r ��shtje legjislative
Gjermania Ka nj� park automjetesh p�r t’u p�rdorur vet�m brenda kryeqytetit Berlin
Estonia 591 euro p�r t� gjitha shpenzimet e tjera, plus kompensime p�r transportin publik dhe taksi. Nuk ka automjete n� dispozicion
Kosova Automjete zyrtare kan� vet�m kryetari dhe 6 an�tar�t e kryesis�
Maqedonia Nuk pajisen me autovetura
Serbia-Mali i Zi Ka vetem nj� park automjetesh, q� mbulon transportin p�r ministrit� dhe parlamentin, q� p�rdoren vet�m nga drejtuesit
Shqip�ria N� dispozicion nj� automjet, shofer, si dhe sh�rbim teknik p�rkat�s; me tep�r se 1 000 euro n� muaj p�r transport, = 20% t� buxhetit t� p�rgjithsh�m t� Kuvendit ose 50% e shpenzimeve operative t� k�tij buxheti

Shpenzimet p�r �do deputet n� Shqip�ri

Rroga rreth 1 000 euro
N� dispozicion nj� automjet, shofer, si edhe sh�rbim teknik p�rkat�s; me tep�r se 1 000 euro n� muaj p�r transport, = 20% t� buxhetit t� p�rgjithsh�m t� Kuvendit ose 50% e shpenzimeve operative t� k�tij buxheti
Celular zyrtar 140 euro n� muaj plus telefonata linje brenda Tiran�s pa kufizim


Sipas p�rfaq�suesve t� k�saj l�vizjeje, shpenzimet p�r transportin e deputet�ve shqiptar� jan� t� papranueshme

“Mjaft!”: Ndal shpenzimeve t� tepruara p�r parlamentar�t

TIRAN� – L�vizja “Mjaft!” �sht� pozicionuar kund�r shpenzimeve t� tep�rta t� parlamentar�ve shqiptar�, n� nj� koh� kur qeveria e re po flet p�r shkurtim t� shpenzimeve t� panevojshme t� administrat�s dhe t� Parlamentit. Sipas nj� v�zhgimi t� kryer nga kjo l�vizje, parlamenti shqiptar renditet i pari n� Evrop� dhe rajon p�r trajtimin e ve�ant� q� u ofron deputet�ve, duke i pajisur t� gjith� me makin� personale. Gjithashtu, ai kap rekordin p�r shpenzimet p�r automjetet n� dispozicion t� deputet�ve, me 20 p�r qind t� t� buxhetit t� p�rgjithsh�m t� Kuvendit ose 50 p�r qind e shpenzimeve operative t� k�tij buxheti. Elsi Rizvanolli, koordinator i k�rkimeve t� “Mjaft!”, i cili ka drejtuar k�t� v�zhgim, u shpreh dje p�r gazet�n “Shekulli”, se si pik�nisje p�r k�t� v�zhgim, sh�rbeu nj� vizit� n� Maqedoni, ku ai m�soi se deputet�t nuk pajiseshin me automjet personal. Pas nj� k�rkimi n� faqet zyrtare t� parlamenteve t� Evrop�s dhe t� vendeve t� rajonit, ai vuri re se trajtimi i deputet�ve shqiptar� ishte p�rjashtim. “Duke v�n� re se shpenzimet e Kuvendit t� Shqip�ris� p�r transportin e deputet�ve jan� tep�r t� larta, lind nevoja p�r t� gjetur nj� zgjidhje tjet�r, sa m� praktike dhe logjike, p�r t� mbuluar transportin e deputet�ve p�r ��shtje legjislative dhe p�r t� takuar elektoratin”, - tha Rizvanolli. Nga ana tjet�r ai shtoi se alibia e takimeve me elektoratin rr�zohej krejt�sisht p�r t� pakt�n 40 deputet� t� list�s s� proporcionalit, t� cil�t nuk kan� elektorat. “V�rehet se shumica e vendeve t� Evrop�s per�ndimore kan� gjetur zgjidhje pragmatike; parlamentet e p�rfshira n� k�t� paket� informuese kan� ngritur parqe automjetesh n� dispozicion t� deputet�ve, p�r transport vet�m brenda kryeqyteteve p�rkat�se, dhe u sigurohet transporti jasht� kryeqytetit, vet�m n� raste t� ve�anta, me an� t� transportit publik,”- sqaroi Rizvanolli. Sipas tij, meq� vendi yn� nuk e disponon k�t� lloj sh�rbimi, do t� duhej t� gjendej nj� zgjidhje e mesme. Nj� zgjidhje q� “Mjaft!” sugjeron, e konsultuar kjo me specialist� t� fush�s, mund t� jet� hapja e nj� parku me nj� num�r shum� m� t� kufizuar automjetesh p�r deputet�t dhe zyrtar� t� lart� t� administrat�s s� Kuvendit.

Ervin Qafmolla, Shekulli
Shtuar më 17/10/2005, ora 20:14
Tage: arkiv

Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori