Mbledhja e KLD-së, ja debatet mes anëtarëve
Dy anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë Gjin Gjoni dhe Artan Broci kanë akuzuar mazhorancën se po kërkon të uzurpojë sistemin e drejtësisë. Duke folur në mbledhjen ku u shqyrtua kërkesa e 39 deputetëve të majtë për shkarkimin e dy anëtarëve të këtij Këshilli, Elvis Çefa dhe Lulzim Lelçaj Gjoni ka theksuar se kërkesa është përgatititur nga anëtarë të KLD për të goditur anëtarë të KLD.

“Unë them që kërkesa është një uzurpim total që po i bëhet pushtetit gjyqësor”, ka theksuar ai.

Veç Gjin Gjonit, edhe anëtari tjetër i Këshillit të Lartë të Drejtësisë e cilësoi nismën e mazhorancës për shkarkimin e Çefës dhe Lelçajt si një tentativë oligarkike për të kapur të gjitha institucionet në vend.

“Këtu luhen gjëra shumë më të mëdha. Këtu diskutohet nëse Kushtetuta do të trajtohet si një letër higjienike... Demokracia ka përfunduar në koshin e plehrave pas nesh radhën e ka sistemi gjyqësor”, ka paralajmëruar Cefa.

Ja procesverbali dhe debatet e mbledhjes së mbajtur me dyer të mbyllura.

PROCESVERVBAL 1 MBLEDHJES SE KESHILLIT TE LARTE TE DREJTESISE
Mbledhje e jashtezakonshme (Mbajtur, me 20.09.2014)

Objekt i mbledhjes: Diskutime ne lidhje me kerkesen e nje grupi deputetesh per shkarkimin nga Kuvendi i dy anetareve te Keshillit te Larte te Drejtesise, Zotit Elvis Cefa dhe Zotit Lulzim Lelcaj.

Drejton mbledhjen Presidenti i Republikes se Shqiperise si dhe Kryetar i Keshillit te Larte te Drejtesise, Zoti Bujar Nishani. Mbledhja u zhvillua ne sallen e mbledhjeve e Keshillit te Larte te Drejtesise. Filloi ne oren 18:20 dhe mbaroi ni! oren 19:45.

Ne mbledhje ishin te pranishern:
1. Bujar Nishani (kryetar)
2. Elvis Cefa (zevendeskryetar)
3. Nasip Naco (anetar)
4. Dritan Hallunaj (anetar)
5. Flamur Kapllani (anetar)
6. Lulzim Lelcaj (anetar)
7. Gjin Gjoni (anetar)
8. llir Mustafa] {anetar)
9. Tritan Hamitaj
10. Hysen Saliko
11. Artan Broci
12. Astrit Haxhialushi
13. Sokol Como

Shenim: Nuk mori pjese ne mbledhje Kryetari i Gjykates se Larte si dhe anetar i Keshillit te Larte te Drejtesise, Zoti Xhezair Zaganjori; anteri i Keshillit te Larte te Drejtesise, Zoti Drltan Caka.

Merrnin pjese gjithashtu:
1. Vildan Kaloshi, Drejtor ne Drejtorine Juridike, Dokumentacionit dhe Organizimit.
2. Krisulla Kasaj, Pergjegjese e sektorit te Organizimit te Mbledhjeve ne Drejtorine Juridike, Dokumentacionit dlle Organizimit.
3. Xhevdet Haxhiu, Drejtor ne Drejtorine e Administrates dhe Finances.
4. Pjerin Prendi, Sekretar l Pergjithshem prone Keshillit te Larte te Drejtesise.
5. Marsida Xhaferllari, Kryeinspektore prone Keshillit te Lane te Drejtesise.
6. Elis Kuci, Zetlhenes per shtypin prane Keshillit te Lane te Drejtesise.
7. Etleva Vila, Asistente e Zevendeskryetarit te Keshilli: te Larte te Drejtesise.
8. Olsi Kristo, Keshilltar Ligjor prone Presidences.
9. Perfaqesues te EURALIUS
10. Perfaqesues te OSBE-se.

RENDI I DITES:
1. Diskutime ne lidhje me kerkesen e nje grupi deputetesh per shkarkimin nga Kuvendi i dy anetareve tc Keshillit te Larte te Drejtesise, Zotit Elvis Cefa dhe Zotit Lulzim Lelcaj.

Bujar Nishani; Atehere edhe njehere une deshiroj t'ju falenderoj per prezencen, megjithese dite fundjave dhe dite pushimi, por jam detyruar te therras kete mbledhje te pa lajmeruar me pare te Keshillit te Larte te Drejtesise, pasi diten e djeshme jam njohur si Kryetar i Keshillit te Larte te Drejtesise me nje kerkese te ardhur nga Kuvendi i Shqiperise ku njoftojne nisjen e procedures te shkarkimit te dy anetareve te Keshillit te Larte te Drejtesise, Zotit Elvis Cefa i cili njekohesisht eshte edhe Nenkryetare i Keshillit te Larte te Drejtesise dhe te Zotit Lulzim Lelcaj, te dy keta anetare te Keshillit te Larte te Drejtesise te ardhur pas votimit dhe pas zgjedhjes si perfaqesues te Kuvendit te Shqiperise, Ka nje material bashkclidhur i cili se pari eshte i paplote dhe i paqarte per shkaqet dhe arsyet por edhe per mbeshtetjen ligjore mbi te cilen Kuvendi nis kete proces te shkarkimit te ketyre dy anetareve. Akuza qe behet, pasi me duhet te them qe eshte akuze dhe nuk eshte nje shkak, fokusohet tek shperdorimi i detyres, shkeljet e ligjit. Natyrisht, ve perpara pergjegjesise ne kontekstin e akuzes dhe pretendimit nga ana e Kuvendit te Shqiperise te gjithe punen e Keshillit te Larte te Drejtesise, pasi te gjitha vendimet e ketij Keshilli jane vendime kolegjiale, jane vendime te cilat jane mbi bazen procesit te vendimmarrjes dhe votes te cdo anetari te Keshillit te Larte te Drejtesise. Te dy anetaret, Zoti Cefa dhe Zoti Lelcaj natyrisht qe kane marre pjese ne kete proces vendimmarrjeje dhe aktivitetit te Keshillit te Larte te Drejtesise si anetare me to drejten e nje vote.

Procesi i administrimit te pune se Keshillit te Larte te Drejtesise nga ana e Nenkryetarit, natyrisht qe nuk eshte ceshtje qe ka te beje me vendimmarrjen e Keshillit, por eshte nje ceshtje strikt administrative, qe e takon per ta gjykuar vetem Kryetarit te Keshillit te Larte te Drejtesise, i eili eshte institueioni qe e propozon Nenkryetarin e Keshillit te Larte te Drejtesise.

Ndaj, nisur nga cka eshte paraqitur ne materialin e ardhur nga Kuvendi i Shqiperise, duke patur parasysh qe prej nje kohe te gjate Keshilli i Larte i Drejtesise si institucion dhe anetare te caktuar te Keshillit te Larte te Drejtesise, perfshire Zotin Cefa si anetar i Keshillit te Larte te Drejtesise, jane ndeshur ne menyre te paargumentuar me akuza te vijueshme politike nga institucionet e politikes, dhe duke e gjykuar kete iniciative te nje pjese te deputeteve te Kuvendit te Shqiperise te cilet jane perfaqesues para ekselanc (par excellance) te politikes, mbi nje institucion i cili ne Kushtetuten e Republikes se Shqiperise eshte nje institucion i pavarur nga politika, eshte nje institucion i cili ka nje mision dhe nje detyre shume te rendesishme per te emeruar gjyqtaret e Republikes se Shqiperise te shkalles se pare dhe te apelit, nje institucioni cili ka per te detyre per te promovuar gjyqtaret e Republikes se Shqiperise te shkalle se pare dhe te apclit, eshte nje institucion i cili ka per detyre qe te monitoroje veprimtarine ligjore te gjyqtareve te Republikes se Shqiperise, eshte nje institucion i cili ka per detyre te ruaje intcgritetin dhe pavaresine e sistemit gjyqesor, ta garantoje ate pavaresi, eshte nje institucion i cili duhet te konsolidoje integritetin c cdo gjyqtari te Republikes se Shqiperise. Vihet ne menyre te pajustifikuar, paargumentuar, te pambeshtetur ne ligj ne kundershtim me frymcn dhe germen e Kushtetutes se Republikes se Shqiperise nen nje sulm politik nga pushteti politik.
Do desha te ndaj me ju nje shqetesim timin si Kryetar i Keshillit te Larte te Drejtesise por edhe si kreu i shtetit shqiptar. Ka nje debat te madh politik rreth problemeve, shqetesimeve, sfidave, mangesive ne sistemin e drejtesise ne teresi dhe ate te gjyqesorit ne vecanti, perfshire problemet me nivelin e profesionalizmit te gjyqtareve, perfshire me aktet dhe veprimtarite korruptive te gjyqtareve ne Shqiperi, Une bie dakord me shqetesimin qe ckziston ne teresi dhe me perceptimin qe ekziston ne teresi tek
opinioni publik te cilet kane te gjithe te drejten e tyre qe te marrin drejtesine permes nje sistemi gjyqesor i cili eshte i arrire profesionalisht, i trajnuar profesionalisht, me integritet te larte moral dhe njerezor dhe profesional. Sfidat qe ka sistemi gjyqesor kerkojne nje qasje dhe reforma shume te medha te cilat duhet te synojne ate qe ne e themi dhc qe eshte parimi kryesor i perbotshern i sistcmcvc dcmokratike 'sundimin e ligjit' dhe jo sundimi i individeve apo pushteteve te caktuara, qofte edhe ai i pushtetit politik. Eshte e vertete qe ka afera korruptive midis gjyqtareve, midis prokuroreve, par praktika e jetes tone, jo vetem ka krijuar perceptimin por edhe ka konfirmuar se ky korrupsion eshte shurne here me i madh midis politikaneve, ky korrupsion eshte shume here me i madh midis vendimmarresve qe perdorin resurset pub like dhe pasurite pub like to ketij vendi dhe ne fakt ka nje konflikt tc madh interesi ne rastin e perballjes midis politikes dhe sistemit gjyqesor sepse ne fund te fundit njerezit e korruptuar ne mes politikaneve, njerezit e korruptuar ne mes pushteteve vendimrnarrese qe perdorin parate publike, jane ata te cilet do te gjykohen nga njerezit e gjyqesorit, do te gjykohen nga do gjykatat, do te gjykohen nga gjyqtaret, prandaj krahas asaj sfide te madhe qe ka sistemi yne i drejtesise ne teresi dhe gjyqesori ne vecanti per t'u reformuar, per te permiresuar procedurat, kodet, infrastrukturat, nivelin profesional te gjyqtareve, trajnimin e tyre, duhet me cdokush qe keto procese te kalojne gjithashtu permes nje procesi te konsultimit akoma me te madh te pavaresise se tyre, te pavaresise nga presionet dhe shantazhet qe mund te vijne nga cdo grup interesi politik apo jo politik, biznesi apo mediatik dhe grupe te tjera interesi te cilat natyrisht qe nuk jane te interesuar realisht per nje gjyqesor te forte, nuk jane te interesuar realisht per nje gjyqesor profesional, nuk jane te interesuar per nje gjyqesor i cili me shpejtesi angazhohet per t'i dhene te drejten qytetarit, por jane padyshim per nje gjyqesor i cili te jete i perkulshem, i shperdredhshem ndaj presioneve qe mund te vijne nga njerez te cilet duhet te perballen me ligjin.
Natyrisht ky eshtc nje konllikt i madh interesi dhe do te jete ne vijimesi nje konfikt interesi, por une besoj qe detyra dhe pergjegjesia e cdo qytetari te Rcpublikes se Shqiperise dhe vecanerisht e atyre pcrsonave/individeve qe kane marre dhe ushtrojne detyra te ndryshme, pergjegjesi te ndryshme, mandate te ndryshme, eshte qe t'i qendrojne besnik parimeve universale te demokracise, t'i qendrojne besnik parimeve dhe percaktimeve kushtetuese te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, t'i qendrojne besnik percaktimeve ligjore dhe parimeve mbi te cilat behet nje demokraci funksionale.
Une ju kam ftuar natyrisht per te diskutuar mbi kete kerkese te ardhur nga Kuvcndi i Shqiperise dhe per te gjykuar se bashku si organ kushtetues dhe i pavarur qe jemi, ndikimin qe mund te kete nje fryme e rille nga nje pushtet i eaktuar mbi nje
institucion te pavarur kushtetues dhe pushtet te pavarur dhe natyrisht per te adresuar qendrimin tone mbi kete kerkese gjithmone duke ruajtur dhe respektuar pretendirnin cdo pale, pretendimin e cdo institucioni, por duke mbrojtur fort gjithmone te verteten reale, Kushtetuten e vendit dhe mbi te gjitha te ardhmen e demokracise shqiptare. Une do t'ia kaloj se pari fjalen Zotit Cefa si Nenkryetar mbi kete ceshtje, pastaj edhe anetari i cili eshte akuzuar per shkeljet e pretenduara dhe propozuar per t'u shkarkuar, Zoti Lelcaj dhe natyrisht pastaj secili prej anetareve eshte i ftuar per te mbajtur qendrimet dhe propozimet e tij ne kete ceshtje.
Une ju falenderoj edhe njehere per gatishmerine qe treguat per t'u mbledhur sot. Ishte e diktuar edhe nga axhenda ime, pasi me duhet qe diten e hene te largohem per nje angazhim ne emer te vendit ne Kombet e Bashkuara, keshtu qe ishte mundesia me e mundshme per te diskutuar pasi personalisht e gjykoj qe eshte nje ceshtje qe paraqet nje rendesi shume te vecante per t'u diskutuar dhe per t'u trajtuar.
Zoti Cefa, atehere po ju jap fjalen.

Elvis Cefa: Ju faleminderit Zoti Kryetar!
Të nderuar anëtarë, sigurisht me duhet të them që kërkesa e ardhur dje në adresën time, sigurisht edhe të kolegut Lelcaj nuk ishte absolutisht surprizë për mua. Duke iu referuar fakteve të ndodhura muaj e muaj më parë dhe përshkallëzimit të situatës dhe të sulmeve që kanë ardhur herë pas here, jo vetëm në adresë të personit tim, por në përgjithësi në adresë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe të punës së tij, ishte sigurisht e pritshme një ngjarje c tillë. Ishte e pritshme dhe në qoftë se ne i hedhim një sy të kujdesshëm mënyrën se si ligji që hyri në fuqi para pak ditëve dhe që bëri proceduralisht- në thonjëza - të mundur fillimin e gjithë kësaj procedure, u miratua. Ngutja për miratimin e tij, mungësa e konsultimit me Këshillin e Lartë të Drejtësisë, mungesa e konsultimit ashtu sic ishte pretenduar dhe premtuar me partnerët tanë ndërkombëtarë, mungesa e marrjes së një mendimi kompetent nga Komisioni i Venecias, sigurisht bënë të mundur që më në fund, qëllimi i vërtetë i të gjithë kësaj reforme - në thonjëza - të shpaloset dhe kjo u materializua me këtë kërkesë që në fakt flet vetë.

Sigurisht unë nuk e di se ku deputetët dhe ata që ia kanë sugjeruar deputetëve këtë qendrim, janë bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe po ashtu edhe në mënyrën se si ata gjykojnë një vendimmarrje të një organi kolegjial. Ajo që është e frikshme në këtë material është që përtej emrit të Elvisit apo të Lulzimit që nuk kanë rëndësi në këtë histori, këtu gjykohet puna e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, jo gjykohet por ky është një vendim fajësie i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Në qoftë se ne lexojmë me kujdes dhe ju duhet ta keni konsultuar sigurisht materialin, praktikisht vendimmarrja e disa vitshme e Këshillit të Lartë të Drejtësisë është konsideruar nga deputetët një procedurë nul në kundërshtim krejtësisht me ligjin dhe që nuk krijon as pasoja juridike. Ky është ai shqetësimi i madh që më vjen personalisht, por besoj edhe ju të tjereve. Cfarë do ndodhi pas kësaj? Sigurisht, qendrimi i Parlamentit dhe i Komisionit të Ligjeve tashmë është qartësisht i lexueshëm, por unë shqetësohern tanimë si qytetar i këtij vendi, që çfarë do të ndodhi më pas, jo vetëm me Këshillin e Lartë të Drejtësisë por me qëllimin final që lexohet midis këtyre rreshtave, që është kontrolli rnbi sistemin gjyqësor. Ajo që është e rrezikshme dhe që del qartësisht në këtë shkresë është që synimi final të jetë që e gjithë veprimtaria jonë e këtyre viteve, sidomos e periudhës së fundit, të konsiderohet nul, pa asnjë pasojë juridike dhe me pas t'i hyhet me një Këshill të Lartë të Drejtësisë të riformatuar, të vendosur tashmë nën kontrollin absolut politik; t'i hyhet sistemit me kazmë dhe me lopatë, ashtu sic u bë para shumë vitesh në shumë gjëra të tjera në këtë vend, dhe të çmontohen edhe ato pak gjëra që ne besoj kemi arritur të bëjmë me punën tonë intensive të këtyre dy viteve. Unë do të doja dhe do t'ju bëja thirrje të gjithëve që të reflektojmë seriozisht mbi këtë gjë sepse e thashe edhe njëherë, nuk është çështja absolutisht e Elvisit, nuk është çështja absolutisht e Lulzimit, këtu luhen gjëra shumë më të mëdha. Këtu diskutohet nëse Kushtetuta do të trajtohet si një letër higjienike apo do të trajtohet ashtu sikundër i ka hije një shteti ligjor që respekton parimet e shtetit të së drejtës, ashtu sic i ka hije një shteti ku e drejta mbizotëron dhe ku ligji është ai që përcakton rregullat e lojës dhe jo vullneti politik. Unë do doja që të gjithë ju të reflektoni mbi këtë pikë sepse pas Elvisit dhe pas Lulzimit, këtu është e shkruar qartë, radhën e ka sistemi gjyqësor dhe në qoftë se edhe sistemi gjyqësor do t'i nënshtrohet këtij vullneti të frikshëm, atëherë nuk do të ketë më sistem gjyqësor në Shqipëri. Do të këtë një parti shtet e cila vepron, gjykon, miraton ligje si të ketë dëshirë ajo dhe këtu pastaj, pa dashur të bëj shumë teoria, demokracia ka përfunduar në koshin e plehrave. Unë shpresoj që mos të ndodhë kështu. Edhe nëse unë
nuk do të jem më këtu apo edhe Zoti Lelcaj nuk do të jetë këtu, unë shpresoj që të ketë mbetur sado pak ndërgjegje në ata ligjvënës, që të mos arrijnë deri në finalizimin e këtij skenari ogurzi që edhe gjykatat mos të jenë më gjykata, por të jenë seksione të partisë, ku do marrin vendime në emër të partisë.
Ju faleminderit Zoti President edhe për konsideratat. Do t'ju falenderoj edhe të gjithë ju anëtarëve për bashkëpunimin. Sipas të gjitha gjasave, ndoshta kjo mund të jetë mbledhja e fundit që unë jam i pranishëm në këtë sallë. Nëse do të jetë kështu, unë do t'ju falenderoj me gjithë zemër për bashkëpunimin.

Bujar Nishani: Po, faleminderit! Zoti Lelcajl
Lulzim Lecaj: Falerninderit Zoti President!
Të nderuar kolegë, së pari, pavarësisht se jemi fajtorë pa faj, kërkoj ndjesë për motivin e kësaj mbledhjeje, pavarësisht se nuk është kërkuar nga ana jonë, por po bëhet për shkakun tonë. Unë në fakt, pa i dhënë vetes asnjë lloj komplimenti për ndonjë aftësi të madhe parashikuese, por këtë diskutim në fakt unë e kam bërë në mbledhjen e kaluar. Kolegët besoj mbajnë mend dicka, kush ka mundësi me e pa, mund ta shohë procesverbalin. Prandaj do përpiqem që t'ju kursej kohën, që të mos ripërsëris, pasi gjërat janë lehtësisht të dukshme dhe falë Zotit edhe kolegët tanë të nderuar na e bënë të qartë nëpërmjet indicieve, fakteve apo grup-fakteve, sic dinë të punojnë ata. Megjithatë, pa dashur t'ju ha shumë kohë, në radhë të parë duhet të them që pavarësisht se kjo tentativë po bëhet pa u plotësuar as y.. e mandatit. Unë jam përpjekur maksimalisht që të nderoj atë mandat që më është dhënë përmes mjaft privacioneve personale, përmes një përkushtimi maksimal për të cilin unë nuk ndjej asnjë lloj keqardhje, as pendesë, përkundrazi, ndjej një lehtësi të madhe sepse është bërë maksimumi i mundshëm nga një anëtar dhe nuk është se do të thoja, - pse s'kam bërë edhe dicka më tepër. Momenti i dytë që desha të them është fakti që, pa dashur që të hyj në thelbin e asaj që është kërkesë, pasi fatkeqësisht Kuvendi duhet të kishte patur mirësin që të paktën kërkesat t'i bënte individuale dhe jo kolektive sepse kjo ia ul shumë vlerën. Biles shyqyr që nuk kanë ngatërruar, të kenë futur edhe Zotin Como këtu, se mund të kishte shkuar edhe më keq situata në atë lloj pakujdesirash në hartimin e saj. Megjithatë, ajo që desha të them, unë nuk mbrohem - pavarësisht se është evidente - nga vendimmarrje kolektive. Secili nga ne, atë vendimmarrje, pjesë të atij vullneti kolektiv, i ka bërë me vetëdijen e plotë, ashtu sic në ato rrethana, në ato kushte në të cilat janë marrë ato vendime, unë përsëri nuk i heq asnjë presje atij vullnetit tim. Por, problemi në fakt është ndoshta çështje preferencash, çështje shijesh, çështje vizioni, çështje reminishencash, ndoshta çështje edhe paaftësie për të kuptuar ligjin edhe Kushtetutën sepse ne jemi anëtarë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe ju kërkoj ndjesë që po përsëris atë që kam thënë herën tjetër, por ne nuk jemi ministra të Parlarnentit të cilët Parlamenti i kontrollon me anën e votëbesimit, ne nuk jemi as organe të zgjedhur nga Parlamenti që raportojmë në mënyrë periodike, ne jemi persona të zgjedhur nga Parlamenti ku përcojnë frymën e legjislativit, që në radhë të parë është fryma e respektimit të parimeve kushtetuese, në radhë të parë të zbatimit të ligjit, ligjshmërisë, parimit të ndarjes së pushteteve dhe besoj që këtë punë e kemi bërë mjaft mirë.
Sigurisht që nuk ndihemi aspak mirë, të paktën personalisht për këtë fushatë denigruese, e cila sigurisht qe krijon një situatë të papëlqyeshme personale, familjare, cenon rëndë çdo aspiratë karriere, pasi trajtohesh mediatikisht dhe politikisht, a thua se je një person që ke kryer krime. Megjithatë, unë nuk kam asnjë lloj - le ta quajmë - dileme. Do t'i nënshtrohemi këtij procesi, pavarësisht se fundi dihet. Fatkeqësisht, ajo gjykatë që do të na gjykojë nuk është gjykatë, por është edhe gjykatë, dhe prokurori edhe gjykatë Apeli edhe Gjykatë e Lartë sepse ashtu është menduar procesi, por një thirrje do të kisha për të gjithë kolegët. Pa dashur që të bie në patetizëm, jeta është e gjatë dhe ne kemi qëlluar që pjesa me e madhe jemi të rinj dhe shpresojmë, dashtë Zoti të na japi shumë vite përpara, momentet e dinjitetit personal dhe personalitetit shihen në këto raste, dhe këto ngjarje, në këto sjellje. Nuk kemi për të patur shans të dytë. Do të mbahemi mend si për mirë, ashtu edhe për keq. Faleminderit!
Bujar Nishanl: Po, faleminderit Zoti Lelcaj

Kush e do fjalën?

Zoti Gjoni, po urdhëronil

Gjin Gjoni: Faleminderit Zoti President!

Unë dëgjova me shumë vëmendje parashtrimin që juve sapo parashtruat në lidhje me këtë kërkesë të parashtruar nga Kuvendi i Republikës. Njëkohësisht dëgjova me shumë vëmendje edhe parashtrimet e Zotit Cefa dhe Zotit Lelcaj.
Juve Zoti President në mbledhjen e kaluar nuk ishit dhe unë shyqyr Zotit që në

procesverbalin e seancës dhe tani procesverbalet e seancës besoj janë pjesë integrale dhe dalin në internet dhe publiku mund të njihet paraprakisht me këto procesverbale dhe me deklarimet e secilit prej anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Se bashku me Zotin Broci kemi përmendur për një skenar të mundshëm dhe e vërteta është që skenari u realizua. Biles nga Zoti Como u kundërshtua me shumë forcë.
- Nga i merrni vesh ju këto skenare?
Dhe po ta shohesh, i gjithë materiali i cili është përgatitur, të them të drejtën, është përgatitur nga anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë për të goditur anëtarët e Keshillit të Lartë të Drejtësisë dhe të them të drejtën që njerëz të zgjedhur nga Parlamenti mund të vijnë me bindje politike brenda Këshillit të Lartë të Drejtësisë, mund të jenë zgjedhur politikisht, por në momentin që hyjnë në Këshillin e Lartë të Drejtësisë zhvishen nga bindjet e tyre politike, zhvishen nga udhëzimet e partive nga të cilat janë propozuar dhe mishërojnë qendrimin kushtetues në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, mishërojnë zbatimin rigoroz të ligjit.
Unë them që kërkesa është një uzurpim total që po i bëhet pushtetit gjyqësor. Nuk ka mënyrë tjetër që ky Këshill i Lartë i Drejtësisë të atakohet për të vetmen arsye sepse Kushtetuta e përcakton në mënyrë taksative. Në nenin 147 të saj thuhet shprehimisht që, anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë zgjidhet nga Kuvendi për tre anetarët dhe nga Konferenca Kombëtare Gjyqësore dhe është 5 vjet pa të drejtë rizgjedhjeje. Pra, Kushtetuta e ka përcaktuar që mandati ka një afat të caktuar dhe ky mandat nuk mund të ndërpritet pa shkak.
Rasti konkret, kërkesa e Parlamentit është një kërkesë pa shkak. Pse është pa shkak? Të na thonë zotërinjtë e nderuar, specialistet e Parlamentit, personat të cilët e kanë hartuar këtë shkresë, më thoni, çfarë fuqie prapavepruese ka ligji "Për Këshillin e Lartë të Drejtësisë"? Ka hyrë më datën 16 në fuqi dhe sot në datën e sotme, fillon dhe kërkohet shkarkimi për veprime të cilat kanë ndodhur para hyrjes në fuqi te ligjit "Për Këshillin e Lartë të Drejtësisë", edhe sikur të supozojmë për një moment që ka pas shkelje..., më thoni në c'pikë të Kushtetutës dhe Kushtetuta e shpreh në mënyrë taksative; në c'vendim të Gjykatës Kushtetuese; në c'vendim të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, mund t'i japesh një fuqi prapavepruese një ligji i cili sa ka hyrë në fuqi? Vetëm në Shqipëri mund të ndodhë. Dhe ky është vendi i cudirave. Ky është vendi i paradokseve. Kjo është e ardhmja që i pret shqiptarët, dhe të them të drejtën unë vë në pikëpyetje mënyrën se si funksionon sistemi dhe sistemi është vënë në pikëpyetje. Eshtë dhe e kam thënë edhe radhën e kaluar, më thoni një vend të botës që përfaqësues të ekzekutivit marrin në telefon në gjyqësor për cështje konkrete. Vetëm në Shqipëri ndodh. Më thoni ndonjë vend të botës që fillohet çështje penale për anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë vetëm që t'u mbyllet goja?! Vetëm në Shqipëri ndodh. Më thoni një vend të Bashkimit Europian, që mund të intimidohet deri edhe në familje?! Vetëm në Shqipëri mund të ndodhi. Vetëm e vetëm që të realizohet një qëllirn afatshkurtër dhe qëllimi afatshkurtër është të vihet nën uzurpimin e pushtetit politik sistemi gjyqësor dhe ky është fundi. Ky është fundi i demokracisë. Ky është fundi i funksionimit të shtetit. Ky është minimi i Kushtetutës dhe unë të them të drejtën, në vitin 1990, kur kam qënë edhe student i dhjetorit në përmbysjen e sistemit dhe kam qënë i regjistruar në grevën e urisë, nuk kam pas këto aspirata për ndërtimin e shtetit ligjor dhe për mënyrën e funksionimit të demokracisë. Ky është një regres i jashtëzakonshëm. Drejtësia është vënë në pikëpyetje, jo se ikën Elvis Cefa apo LuI Lelcaj apo Gjin Gjoni i cili mund të iki nesër ose pasnesër, ose anëtarët e tjerë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, absolutisht, ne nuk jemi të pazëvendësueshëm. Ne nuk jemi më të mirët që mund të ketë sistemi por sistemi na ka sjellë për shkak të kontributeve që kemi dhënë. Dhe mundet që brenda një dite për një arsye të pashpjegueshme, për një motiv i cili nuk është motiv, për një vendimmarrje ose një kërkesë ku thuhet që veprimet e Këshillit të Lartë të Drejtësisë janë absolutisht të pavlefshme. Kush është institucioni që i përcakton që vendimet e Këshillit të Lartë të Drejtësisë janë absolutisht të pavlefshme? Parlamenti? Jo të nderuar anëtarë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, janë gjykatat. Shteti i së drejtës ka ndërtuar piramidën se si funksionon. Në rast se ky lloj mekanizmi, kjo 1fryme, ky lloj mllefi politik kërkohet, të vijnë përfaqësuesit e ekzekutivit. Të bëjnë një Këshill të Lartë Drejtësie ndryshe nga ky i sotmi.

Jo se ne nuk kemi gabime, jo se ne kemi bërë gjithcka në mënyrë perfekte, por ama ka dy vjet që sistemi ka filluar të funksionojë. Atë sistem që e lanë nga viti 2005 ca kolegë tanët këtu që kishin miratuar për mënyrën e vlerësimit deri në 2012, pa bërë sistemin e vlerësimit, pa përcaktuar sistemin e karrierës, pa përcaktuar mënyrën se si funksionon Këshilli i Lartë i Drejtësisë. E rregulluam. U realizua në një periudhë rekord mënyra e vlerësimit të të gjithë gjyqtarëve në shkallë republike. Ka filluar sistemi i dytë i vlerësimit. U emëruan mbi bazën e një sistemi të vleresimit të gjithë kryetarët e gjykatave. U realizua disa procedime disiplinore vetëm në këtë vit dhe i gjithe ky eshte kontribut i inspektoreve të Këshillit të Larte te Drejtesise dhe jo i Ministrisë së Drejtesisë. Ministria e Drejtësisë ka sjellë vetëm një rast të vetëm, dy raste përpara këtij Keshilli të Larte ëe Drejtesisë në 1 vit qe Ministri i Drejtesise eshte ne kete pozicion. Te 20 e ca procedimet disiplinore qe kane ardhur perpara ketij Keshilli jane si pasoje e inspektimit dhe e punes qe ka realizuar ky Keshill i Lartë Drejtësie.
Kerkohet dhe thuhet qe eshte votuar ne kundershtim me ligjin. Me falni, po Zoti
Minister qe ka votuar per nje anë' dhe nje koleg te Keshillit te Larte te Drejtesise ne kundershtim me ligjin, a duhet te shkarkohet? Pse mos e shkarkojme? Edhe Parlamenti ta shkarkojë. Për rastin e zotit, kolegut, pak rendesi ka. Ateherë, pse ka dy standarde në mënyren se si operohet? Një standard qe ca konsiderohen te nenes dhe ca te njerkes. Ca konsiderohen perkrahesit tone dhe ca konsiderohen kundershtaret tane. Kjo eshte fryma qe ka ndertuar Kushtetuta në menyrën e funksionimit te Keshillit te Larte te Drejtesise? Une them qe jo. Kushtetuta thotë, - pavarësisht nga prurjet, nga të cilët tre vijnc ex- officio, tre vijne nga Parlamenti dhe pjesa tjetër nga gjyqësori, funksionon si organ kolegjial dhe kjo ka qënë fryma e Kushtetutes dhe ka përcaktuar tagrat e personave të cilët vijnë ex-officio dhe menyren e rregullimit te funksionimit dhe veprimtarise se tyre dhe une nuk besoj se qellimi eshte se Zoti Cefa dhe Zoti Lelcaj kane realizuar shkelje. Jo! Sepse nje organ nuk gjykohet ne mënyre kolegjiale, gjykohet në menyre kolegjiale ne rast se vendimmarrja ... por ne kemi pas vendimmarrje të Keshillit te Ministrave te cilat jane te caktuar nuk i kane cuar perpara Gjykates Kushtetuese, ato jane vendime te cilat qendrojne ne fuqi.
Pyetja shtrohet, po ne rast se Parlamenti do vendose qe Zoti Cefa dhe Zoti Lelcaj do shkarkohen nga detyra pikerisht per keto arsye te cilat jane permendur ne kete material? I bie qe sistemit te rrezohet. I bie qe gjykatat administrative te cilat jane emeruar, te ndryshohen dhe te kthehen ne gjendjen fillestare sepse gjithmone shkarkimi eshte i lidhur edhe me nje pasoje dhe neser te jeni te sigurt qe do t'i kerkojme qytetareve qe urdheroni, se ne kemi emeruar disa gjyqtare te cilet punojne dhe gjithe e permendin si histori suksesi ne gjykatat e shkalles se pare dhe ne gjykatat e apelit, ne kundershtim me ligjin sepse Keshilli i Larte i Drejtesise ka realizuar nje testim i cili nuk e ka pasur per detyre, sipas material it. Atehere, keto 9000 vendime te cilat jane dhene nga momenti i mcnyres se funksionimit te kesaj gjykate ne 4 nentor e deri ne momentin aktual, t'i konsiderojme veprime nul, se keshtu thote Parlamenti. Te konsiderojme veprime nul te gjithe veprimtarine e ketij Keshilli dhe te vijne keta qe kane perpiluar kcte material dhe te na thote se si funksionon. Sepse kur ky Keshill i Larte i Drejtesise i kerkoi Ministrit te Drejtesise ne kete tryeze dhe i tha: - Ju lutem Zoti Minister, mos u nxitoni ne kalimin e ligjit sepse ligji ka defekte te jashtezakonshrne dhe radhen e kaluar, ashtu si edhe ne radhet e tjera, kemi percaktuar ne menyrë të detajuar qe ky ligj bie ne kundershtim ne disa pika me Kushtetutën. Ky ligj po sjell regres ne sistemin e drejtesise. Jo se sistemi i drejtesise - e them perseri - nuk ka probleme; jo se ne nuk kemi mbi vete fajet tona, por sistemi i drejtesise realizohet dhe rregullohet duke marre pelqimin dhe perfshirjen e te gjithe aktoreve dhe kete kcrni kerkuar, perfshirjen e Keshillit te Larte te Drejtesise, perfshirjen e Konferences Kombetare Gjyqesore, perfshirjen e shoqatave te gjyqtareve, perfshirjen e institucioneve nderkombetare dhe te them te drejten, me ne fund, shyqyr qe perfaqesuesit e institucioneve nderkombetare ... eshte mbledhja e dyte qe vijne ne kete mbledhje te hapur plenare te Keshillit te Larte te Drejtesise perfaqesuesit e OSBE-se dhe perfaqesuesja e EURALIUS-it, qe te shohin me te vertete qe shqetesimi i eili ngrihet nga anetaret e Keshillit te Larte te Drejtesise nuk eshte shqetesim personal, eshte shqetesim institucional. Nuk ka rendesi, e thashe edhe njehere, ne rast se Zoti Gjoni, Zoti Cefa apo ZotiLelcaj do jene anetare te Keshillit te Larte te Drejtesise. Jo! Janë prishur binaret e funksionimit te shtetit ligjor. Jane prishur themelet e funksionimit te drejtesise. Eshte prishur mekanizmi mbi te cilin kerkohet te ecet ne rrugen drejt Bashkimit Europian.
Me te vertete qe u shkarkua nje anetar i Keshillit te Larte te Drejtesise, Nenkryetari ne qeverine paraardhese, por u shkarkua per nje shkak dhe ky shkak ka ardhur nga vete gjyqtaret, te cilet kane kerkuar qe Parlamenti te nderhyje per nje arsye shume te thjeshte dhe arsyeja ka qene se Nenkryetari i asaj kohe merrej me veprimtari te perditshme politike. Kishte krijuar nje parti politike dhe ne i kerkuarn qe nuk mund te qendroje njekohesisht perderisa Kushtetuta dhe ligji e ka te percaktuar ne rnenyre taksative qe anetari i Keshillit te Larte te Drcjtcsise, pervec veprimtarise se avokatise ne Gjykaten e Lartc dhe ne Gjykaten Kushtetuese, nuk mund te marre pjese ne veprimtari te karakterit politik dhe te karakterit me veprimtari ekonomike dhe ky ka gene shkaku. Ndersa shkaku i tanishem ...
Me thoni, eshte emeruar Arjan Balliu se ka lidhje nepotike. Me thoni, ca lidhje
nepotike ka Arjan Balliu me Elvis Cefen? Njeri nga Shkodra e tjetri nga Pogradeci. Njeri ka liqenin e Shkodres, tjetri te Pogradecit. Lidhje nepotike. Me thoni, ne lidhje me materialin se c'Iidhje ka ne lidhje me keto kerkesa te cilat jane parashtruar ne marrjen nga KLD-ja te kompetencave te Ministrit te Drejtesise per shpalljen e vendeve vakante? Eshtë nje vendim kolegjial. Me faini. Me thoni ju Iutem. Po i bie go te gjithe anetaret e Keshillit te Larte te Drejtesisw qe kane votuar 13 veta ne ate Keshill i bie qe te shkarkohen. Po me te njejtin shkak, po me te njejtat kushte, duke filluar qe nga Kryetari i Gjykates se Larte, qe nga perfaqesuesit e tjere dhe ne kete menyre i bie ose ligji te veproje ne menyre te barabarte per te gjithe dhe i gjithe Keshilli te fshihet brenda dites dhe te sjellin nje Keshill te ri 0 nga hena, 0 nga Venusi, 0 nga Bashkimi Europian, ose nga institucionet ku keta pretendojne se mund t'i sjellin dhe te ikim ne. Keshtu qe, per mendimin tim Zoti President eshte totalisht i qarte nxitimi, megjithese nje pjese e institucioneve nderkombetare kerkuan qe ligji mos te kaloje me kaq urgjence, te pritej derisa te vinte mendimi i Komisionit te Venecias, te pritej edhe te merrej edhe mendimi i EURALIUS 4 i cili ka ardhur ne Shqiperi por qe nuk u prit qe te merrej, te pritej qe te merrej edhe mendimi dhe opinioni i institucioneve te tjera. U be fakt dhe brenda dates 1, pa filluar sesioni, eshte hera e pare te pakten ne histori– vetem ne gjendjen e jashtezakonshme - qe sesioni parlamentar ka filluar me 1 shtator vetem per kete shkak. Ky eshte shkaku qe me daten] 6 ose me daten 19, tre dite mbrapa te vnte kjo shkrese qe te shkarkohesh Nenkryetari dhe anetari tjeter i Keshillit te Larte te Drejtesise qe te emerohet Nenkryetari, sipas atyre gjithmone, nje njeri i cili vjen nga nje propozim politik i mazhorances per te qene Nenkryetar i KLD-se. Kjo eshte e gjithe skema. Sepse ne ligjin i cili bie ne kundershtim, ashtu sic e permenda edhe radhen e kaluar edhe Presidenti i Republikës e ka përmendur ne materialin i cili eshte kthyer per rishqyrtim Kuvendit, bie ne kundershtim me nenin 147 te Kushtetutes qe thote qe Keshilli i Larte i Drejtesise, me propozim te Presidenlit te Republikes zgjedh nga radhet e tij nje Zevendeskryetar, Pra e thote ne menyre taksalive. Nga keta qe jane ketu brenda, Presidenti i Republikes, ne zbatimin c drejtperdrejte te Kushtctutes, zgjcdh nje. Per t'i hequr kete kompetence Presidentit te Rcpublikes dhe per te emëruar Zotin Como apo ndonjë Como tjetër në Këshillin e Larte të Drejtesise, u vendos nje nen i cili eshtë ne kundershtim me Kushtetutën dhe thotë ne menyre taksative: - Jo, Kushtetuta nuk mund të zbatohet ne menyrc te drejtperdrejte, por duhet qe ju te na bindni ne qe Nenkryetari i KLD-se te zgjidhet nga tre qe sjellim ne. Me detyrim percaktirn.

Po a ka lene ndonjë ekuivok Kushtetuta ne rastin konkret qe thuhet qe per menyren e funksionimit te kesaj te percaktohet me ligj të vecante? Jo! Kushtetuta e thote ne menyre taksative: "Këshilli i Lartë i Drejtesise, me propozim te Presidentit, zgjedh nga radhet e tij një Zevendeskryetar". Jo ata të cilët vijne nga Parlamenti.
Besoj qe Zoti President eshte e qarte. Une te falenderoj edhe per mbledhjen urgjent te sotme. Une jam qe Keshilli i Larte i Drejtesise te dale me nje qendrim publik ne lidhje me keë mbledhje te sotme dhe ne lidhje me kete kërkese. Une i bej thirrje te gjithe anetareve te Keshillit te Larte te Drejtesise që mos te stepen perpara kerkesave te tilla. Neser mund te vije kerkese per mua, pasneser mund te vije per dike tjeter por Keshilli i Larte i Drejtesise duhet te qendroje mbi binaret konstitucional kushtetues dhe ligjor. Une do vazhdoj te qendroj besnik respektimit te Kushtetutes dhe te ligjit deri ne momentin e fundit sa do jem anetar i Keshillit te Larte te Drejtesise, por edhe po nuk qesh anetar i Keshillit te Larte te Drejtesise, do e ngre zerin ne te gjithe institucionet dhe forumet, qofte private, qofte kolektive, qofte nderkombetare. Ky eshte nje rrezik qe po i vjen demokracise dhe pa pushtet gjyqesor tee pavarur nuk ka demokraei te konsoliduar ne Shqiperi. Faleminderit!
Bujar Nishani: Po, Zoti Broci!

Artan Broci: Faleminderit Zoti President!

Pa dashur në fakt të bie në përseritje për atë që thane kolegët, do ta vazhdoja pikërisht aty ku parafolësi e la, demokracia në rrezik. Akti i fundit i ndërmarrë nga Kuvendi i Shqipërisë për inicimin e shkarkimit të dy anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësise, pikërisht ve ne diskutim kuptimin e shtetit ligjor te se drejtes. Akuzohen nga faqja 2 deri ne faqen 15 apo 10 per veprime dhe sjellje te cilat kane ndodhur perpara se ligji te hynte ne fuqi. Ka nje doktrine te tere te Gjykates Kushtetuese per fuqine prapavepruese të ligjit për sigurine juridike te cilat jane sanksionuar ne disa vendi me dhe me konkretisht do të me lejoni t'ju citoj vetëm vendimin 31 te vitit 2010 te Gjykates Kushtetuese, e cila ka theksuar ne jurisprudencen e saj se: " ...Parimi i shtetit të se drejtes, i sanksionuar ne nenin 4 te Kushtetutes, eshte një nga parimet themelore ne shtetin dhe shoqerine demokratike. Aspekte të ketij parimi jane edhe siguria juridike, mbrojtja e te drejtave te fituara, si dhe e pritshmëria e ligjshme. Siguria juridike presupozon, vec të tjerash, besueshmerine e qytetareve tek shteti dhe pandryshueshmerine e ligjit per marredheniet e rregulluara. Besueshrneria ka te beje me bindjen e individit se nuk duhet te shqetesohet vazhdimisht ose te jetoje me frike per ndryshueshmerine dhe pasojat negative te akteve juridike, te cilat mund te cenojnë jeten e tij private ose profesionale dhe te perkeqesojne nje gjendje të vendosur me pare ...". Po ne te njejtin vendim te Gjykates Kushtetuese ritheksohet se: " ...Parimet themelore te shtetit te se drejtes, nënkupton edhe midis të tjerash edhe ndalimin e fuqise prapravepruese te normave juridike. Ndalimi i veprimit prapaveprues buron nga kerkesat e sigurise juridike, cka do
te thote se eshte e pamundur te gjykohen, sipas normave ligjore ne fuqi, sjellje njerezore, fakte ligjore ose rnarredhenie ligjore qe kane ndodhur para se norma te hynte ne fuqi. ..", Te njejten teori te se drejtes e njeh Kushtetuta me fuqi prerogative te ligjit vetem ne Jigjet favorizuese, sic jane ligjet penale apo ligjet Jegalizuese.
Sot, Kuvendi i Shqiperise inieion nje proees impicment (impeachment) per dy nga anetaret e zgjedhur prej tij per akte dhe sjellje qe kane ndodhur pr/igii te hynte ne fuqi. Propozohet shkarkimi per shkelje te ligjit. Cilat jane aktet dhe sjelljet dhe shkeljet e ligjit qe kane kryer gjate ketyre tre diteve dy anetaret e propozuar per shkarkim? Ne gjithe aktin qe kane paraqitur parashtrojne akte dhe sjellje te cilat kane ndodhur ne nje kohe qe ligji nuk ka ekzistuar. Ligji nuk ka qene. Dhe kjo eshte fuqia prapavepruese te cilet kerkojne. Sigurisht, nxitimi me te cilin u kalua ligji, parashikonte edhe kete lloj shkelje. Ne kemi diskutuar dhe kemi thene qe ky eshte qellimi. Marrja e institucioneve te pavarura, vazhdimësia e marrjes nga oligarket e rinj te pushtetit, te atyre institucioneve te pavarura te cilat nuk i kontrollojne dot. Shume e rënde ne demokracinë e brishte shqiptare. Pervec propozimit qe beri Zoti Gjoni per te mbajtur nje qendrim publik, une do te ftoja edhe Këshillin e Lane te Drejtesise per t'i derguar te gjitha organizmave nderkombetare qe rnonitorojne sistcmin e drejtesise, ne vecanti Komisionin e Helsinkit prane Kongresit Amerikan si dhe Komisionin e Politikave te Jashtme ne Parlamentin Europian, te cilat monitorojne demokracine ne zhvillim. Do ishte ne nderin e gjithsecilit prej nesh qe te mbajne nje qendirm publik në lidhje me kete ceshtje, jo per shkakun sepse po gjykohet zoti Cefa apo zoti Lelcaj, por sepse ne bindjen time po synohet marrja e të gjitha institucioneve të pavarura dhe aq me tepër nje organi kaq te rendesishem ne drejtësinë shqiptare. Faleminderit!
Bujar Nishani: Po, faleminderit zoti Broci!
Tjeter diskutim? Urdhero, zoti Astrit!
Astrit Haxhialushi: Faleminderit zoti President!
Une me keqardhje konstatoj qe ne argumentimin e kerkescs rezulton qe eshte kontestuar dhe anatemuar vendimarrja kolegjiale e Këshillit të Larte te Drejtesise. E ndjej si detyrim moral por njekohesisht edhe si detyrim ligjor si perfaqesues i
Konferences Gjyqesore ne KLD i zgjedhur me votat e 200 gjyqtareve te Republikes se Shqiperise, qe te mbaj nje qendrim ne lidhje me ate ceshtje qe une kam qene prezent dhe qe kam votuar ne vendimmarrjet e KLD-se dhc qe kontestohen padrejtesisht. Mendoj se keto argumentime duhet te jene pjese perberese e nje deklarate qe do te daIi nga kjo tavoline dhe konlcretisht:
Per sa i perket zgjedhjes se anetarit te Keshillit te Larte te Drejtesise, Ilir Mustafaj si gjyqtar i Gjykates se Apelit Tirane me vendimin nr. 349, date 05.Q7.2l113':Ne. bindjen Mbledhje e Keshillit te Lare te Drejtesise time, pjesemarres ne ate votim, bindje te cilen e kam edhe sot, ka qene nje votim kolegjial dhe i drejt, pasi ne momentin qe gjyqtari Ilir Mustafaj dhe gjyqtaret e tjere kishin kandiduar dhe ishin zgjedhur anetare te Keshillit te Larte te Drejtesise, ligji nuk e ndalonte te drejten e tyre per t'u promovuar si anetare te Keshillit te Larte te Drejtesise. Pasqyrimi ne kerkesen e deputeteve si nje shkelje kolegjiale e Keshillit te Larte te Drejtesise, jo vetem qe eshte e paargumentuar, por njekohesisht bie ne kundershtim haptazi me ligjet e miratuara nga ky Kuvend dhe aq me teper qe u be pjese, me iniciative te tyre, e bene pjese te ndryshimeve per ligjin "Per Keshillin e Larte te Drejtesise" duke patur qe deri ne ate momcnte nuk kishte pengese ligjore zgjedhja e nje anetari te Keshillit te Larte te Drejtesise ne nje gjykate me tc larte. Njekohesisht, ne bindjen time, por njekohesisht edhe si anetar i Keshillit te Larte te Drejtesise, me duket e paargumcntuar edhe pretcndimi tjeter, rnosemerimi brenda afateve ligjore te magjistratcve qe kane perfunduar Shkollen e Magjistratures ne vitin 2012-2013. Qe nga dita e pare qc kam qene anetar i Keshillit te Larte te Drejtesise, me perkushtim por njekohcsisht edhe me pergjcgjesi morale kam votuar qe magjistratet e rinj te emerohcn ne vendet vakant dhe ka patur nje vendimmarrje te Keshillit te Larte tc Drejtesise brenda afateve kobore tc pcrcaktuara ne Jigj ne vitin 2012, me pas edhe ne
vitin 2013 (dy here radhazi), por per shkak te riorganizimit te pushtetit gjyqesor qe rridhte nga dekreti i Presidentit, crnerimet nuk. u finalizuan. Manja nga KLD-ja e kompctencave Shkolles se Magjistratures ne testimin selektues te kandidateve per gjyqtare ne Gjykaten Administrative. Pa diskutim nje nga arritjet me te rnedha qe ka bere Keshilli i Larte i Drejtesise ka qene organizimi, jo vetem organizimi pOl' pjesernarrja bashke me Shkollen c Magjistratures dhe Fakultetin Juridik ne organizimin e konkursit per Gjykatat Administrative. Ndonese nuk kam qene pjesetar ne kete vendimmarrje qe kontestobet por ne vendimmarrjet e mepasshme, ne prezencen time, mbaj mend qe ne nje mbledhje plenare te Keshillit te Larte te Drejtesise ka qene prezent Drejtoresha e Shkolles se Magjistratures, Zonja Semini, e cila ka orientuar bashke me Ministrin e Drejtesise Keshillin e Larte te Drejtesise per ate kritere dhe kushte qe duhet te percaktonin organizimin sa me korrekt te provimit per Gjykatat Administrative nje korrespondence te vazhdueshme me Shkollen e Magjistrarures dhe di ne dijenine time dhe ne ato vendimmarrje qe ka qene Shkolla e Magjistratures ajo qe ka monitoruar provimin nen mbikeqyrjen e nje perfaqesuesi te Keshillit te Larte te Drejtesise.
Njekohesisht, per sa i perket pikes 4, marrja nga KLD-ja e kompetencave te Ministrit te Drejtesise per shpalljen e vendeve vakant ne gjykata, njekohesisht me duket e pajustifikuar dhe e paargumentuar pasi ne interpretim te atij vendimi qe kemi marre me rezulton qe vendet ishin te shpallura vakant. Per shkak te mosplotesimit te ketyre vendeve nc kohcn e caktuar, keto vende u rishpallen per te vetmen arsye per shkak te vakumit qe kishte mbctur neper gjykata dhe njekohesisht te kerkesave qe kishte nga disa gjykata te tjera. Njekohesisht cmoj te paarsyetuar dhe njekohesisht dashakeqe pretendimin per sa i perket qe Keshilli i Larte i Drejtcsise ka emcruar brenda sistemit njcrez me funksionc politike. Ne vendimmarrjen time, asnjehere nuk jam ndikuar politikisht por dua te sjell ne vemendjen e Keshillit te Larte te Drejtesise qe ashtu si Zonjen Enekeledi Hajro, nje magjistrate, njekohesisht kemi votuar edhe Zotin Artan Laze i cili ka qene perfaqesuesi i nje partie tjeter nga Zonja Hajro, partie politike tjeter, dhe e kemi votuar me vota unanimc sepsc me te vertcte e meritonte dhe ishtc nje gjyqtar me integritet dhe me
profesionalizem, te pakten dhe bindjen time kur kam dhene voten per to. Mosemerimi i kryetareve te 28 gjykatave ne kundershtim te hapur me ligjin duke lejuar per shume vite drejtimin e tyre nga kryetare me mandat te paligjshem. Ne fakt, qe te argumentosh kete pike, duhet qe te sjellesh ne vemendjen e cdo anetari te Keshillit te Larte te Drejtesise si e kemi gjetur Keshillin e Larte te Drejtesise per sa i perket kryetareve te gjykatave. Ne fakt, nga Keshilli i meparshem i drejtesise, ndonese kishte mbaruar mandati pothuajse te gjithe kryetarave te gjykatave dhe ishte i emeruar nje ose dy kryetare gjykatash, nuk ishte kryer asnje procedure per shpalljen e vakancave te tyre, nuk. kishte asnje sistem vleresirni apo pikezimi dhe njekohesisht shume nga ato vende nuk ishin shpallur vakante. Mendoj qe procedurat qe ka ndjekur ky Keshill i Larte i Drejtesise, De disa raste edhe procedura te pershpejtuara por njekohesisht edhe nje pune e lodhshme per sa i perket sistemit te vleresimit por edhe te pikezimit, por edbe nga ana tjeter procedurat transparente ne degjimin e programeve qe kane parashtruar kryetaret e gjykatave dhe ne perzgjedhjen e tyre, kane qene procedura qe ne bindjen time jane te lavderueshme dhe qe nga dita e pare e krijimit te Keshillit te Larte te Drejtesise deri ne ate momente qe ne kemi marre vendim nuk jane zbatuar ndonjehere,
Promovimi i gjyqtareve ne kundershtim me ligjin. Mendoj qe ne Keshillin e Larte te Drejtesise, te pakten per ate periudhe kohe kur une kam ardhur - prej 1 viti e gjysme - gjyqtaret nuk kane patur nje sistem vleresirni. Kemi bere nje sistem, kuptohet, me nje pune kolosale te Inspektoratit te Keshillit te Larte te Drejtesise, njekohesisht edhe te Keshillit te Larte te Drejtesise, ku pothuajse te gjithe anetaret e Keshillit te Larte te Drejtesise kane ndenjur me ore te sterzgjatura per te bere vleresimin perfundimtar te gjyqtareve, Ka qene nje arritje e ketij Keshilli, jo vetem per punen e madhe, njekohesisht edhe per vleresimin objektiv dhe profesional te ketyre gjyqtareve; krijimi i listes sipas renditjes se pikezimit te gjyqtareve qe deri ne ate momente nuk ishin bere nga kcshillat e rneparshem. Niekohesisht cmoj to paargumentuar edhe te pajustifikuar edhe kcrkesen tjeter te paraqitur, shkelja e rende e ligjit per mosmarrjen ne shqyrtim te kerkeses se ish kryctares se Gjykates se Larte dhe ish Prokurores se Pergjithshme. Ne fakt ne momentin qe ne Keshillin c Lartc te Drejtesise eshte diskutuar dy here kerkesa per sa i perket Prokurores se Pergjithshme, e para ishte se Prokurorja e Pergjithshme nuk kishte paraqitur kerkese prane Keshillit te Larte te Drejtesise dhc pastaj me propozim te Ministrit te Drejtesise kjo kerkesc u fut ne shqyrtim, mbaj mend qe ne fialen time une kam kerkuar qe si Prokurorja e Pergjithshme ashtu edhe Kryetarja e Gjykates se Larte apo anetare te tjere te Gjykates se Larte, te trajtoheshin ne pozita te barabarta per shkak te vecantise qe kishin.
(Dikush nga anetaret nderhyn pa ndezur mikrofonin.)
Jo, une dua t'i argumentoj sepse isbte pjese e vendimmarrjes tone. Eshte e fundit. Dhe njekohesisht ne kete vendimmarrje ishte nje vendimmarrje kolektive e cila detyrimisht ishte e ibatueshme dhe nuk mund te anatemohen anetare te vecante te Keshillit te Larte te Drejtesise. E bera kete analize nje per nje te ketyre argument eve dhe mendoj qe duhet te jete pjese e deklarates, jo per te justifikuar veprimet e mia dhe te Keshillit te Larte te Drejtesise por per te argumentuar njekohesisht te gjitha vendimmarrjet Keshillit te Larte. te Drejtesise qe kane qene te gjitha te argumentuara ne ligj dhe njekohesisht me nje pune voluminoze dhe profesionale te anetareve te ketij Keshilli. Faleminderit!
Bujar Nishani: Po, faleminderit Zoti Haxhialushi!
Tjeter diskutim? Po, Zoti Hamitaj!
Tritan Hamitaj: Atehere, pa kaluar ne perseritje, edhe une bashkohem me koleget qe e quajten kerkesen e nisur duke i dhene fuqi prapavepruese shkeljeve, pasi ne kohen qe pretendohen shkeljet nuk ka qene ne fuqi ligji 10112014 "Per Keshillin e Larte te Drejtesise" dhe nuk po i hyj ne detaj shkaqeve te cilat pretendohet se dy anetaret e KLD- se apo edhe gjithe kjo KLD ka shkclur ligjin, pasi keto vendime jane me shumice votash apo ndonjehere edhe me te gjithe votat e te pranishemve.
Por po te shikojme kerkesen, ta shoh me syrin optimist, shoh qe kerkesa eshte firmosur nga deputete qe nuk jane shume profesioniste ne fushen e ligjeve dhe ishalla nuk ka sukses ne Komision te Ligjeve dhe ne Parlament. Megjithese me frikeson numri i madh i deputeteve qe kane firmosur qe perben me shume se gjysma e dcputeteve te mazhorances.
Per sa i perkct pretendimit qe ngrihet kctu per shkeljc te parimit tc ligjshmerise nga Keshilli i Larte i Drcjtesise. Parimi i ligjshmerisc eshte nje parim qe duhet ta zbatojnc jo vetem organet kushtetuese por cdo punonjes i administrates shteterore dhe publike dhe ky parim, i pari qe c ka shkelur me se shumti kete ka qenc Parlamenti Shqiptar dhe gjithmone ne funksion te shkeljes te pushtetit gjyqesor i parashikuar ne nenin 7 te Kushtetutes. Po marre vetern ligjet qe kane te bejne me fushen e drejtesise. Ligji i Pushtetit Gjyqesor i vitit '98 - kur flas per Parlamentin, flas per te gjitha mazhorancat qe nga fillimi i dispozitave kushtctuese e ketej - ligji "Per pushtetin gjyqesor" i vitit '98 ka dale antikushtetues me vendim tc Gjykates Kushtetuese per pjesen e kapitullit qe kishte te bente me dispozitat per shkarkimin e gjyqtareve, duke shtuar dispozitat shkarkuese, nderkohe qe Kushtetuta i ka parashikuar keto ne menyre shteruese. Ligji tjeter i Pushtetit Gjyqesor i vitit 2008, i miratuar me nje mazhorance tjeter, Ligji "Per KLD-ne" i vitit 2006 - ndryshimet e vitit 2006 - krijuan nje KLD funksionale me qellimin e vetem per te vene perpara altemativave per te zgjedhur anetaret e Keshillit te Larte te Drejtesise qe te jene anetare permanent te ketij Keshilli apo gjyqtare, per te shmangur dhe per te ulur pavaresine e pushtetit gjyqesor. Ne ate kohe, disa nga anetaret e Keshillit te Larte te Drejtesise mbajten nje qendrim - c'rendesi ka per motivet - qendruan anetare te Keshillit per te rritur pavaresine e pushtetit gjyqesor, qe eshte nje kontribut i cmuar per te ruajtur balancen e pushteteve dhe te dernokracise. Kjo fryme antikushtetuese vazhdon me ligj in aktual 10112014 te miratuar me daten 1 shtator te ketij viti dhe duke e pare ne kete vazhde shkeljesh une mend oj se prevalon parimi i ndarjes dhe i balancimit te pushteteve se sa parimi i ligjshmerise per sa i perket anetareve te Keshillit te Larte te Drejtesise. Anetaret e Keshillit te Larte te Drejtesise nese kane shkelur ligjin e kane bere ne funks ion te politikcs dhe jo te pavaresise te pushtetit gjyqesor apo per te mbrojtur gjyqtaret nga shkeljet ligjore. Gjyqtaret, qe nga historia e Keshillit te Larte te Drejtesise ne vitin '91 e ketej, fi1limisht jane shkarkuar me telegram dhe kur nac vajtur nc oren 08:00 ne mengjes kane marre vesh qe nuk ishin me gjyqtare. Pa nje proces te rregullt ligjor perpara Keshillit te Larte te Drejtesise dhe pa u degjuar dhe ne disa raste edhe pa vendim te Keshillit te Larte te Drejtesise, por vetem me nje shkrese te shefit te kuadrit te Ministrise se Drejtesise,
Historia e shkeljeve te KLD-se vazhdon me raste te tjera kur jane shkarkuar 24 gjyqtare me nje mbledhje dhe une nuk i ve qellim tjeter vetern per t'i bere nje mbeshtetje politike mazhorancave te koheve per te cilen jane shqyrtuar.
Pra duke e pare ne kete aspekt, une them se rreziku real i vendit nuk eshte shkelja e ligjit nga anetaret e KLD-se por prekja e pavaresise se pushtetit gjyqesor. Kjo kerkese dhe kjo fryme e Parlamentit vjen ne zbatim edhe te Iigjit antikushtetues qe foIa me 1art dhe i takon Gjykates Kushtetuese. Une edhe kjo pjesa me e rnadhe e kesaj KLD-je jane te hindur qe ky ligj eshte antikushtetues, megjithate duhet ta vendose Gjykata Kushtetuese. Faleminderit!
Bujar Nishani: Po, faleminderit Zoti Hamitaj!
Tjeter? Komente? Mire, nese nuk ka, atehere propozoj qe edhe ne relatim apo te ceshtjeve qe trajtuan anetaret e Keshillit te Larte te Drejtesise qe iu referuan konkretisht materialit te ardhur nga Kuvendi, qofte atyre te Zotit Gjoni, qofte te Zotit Haxhialuashi, qofte te Zotit Broei apo te Zotit Hamitaj, besoj qe edhe per shkak se shkeljet e konstatuara implikojne veprirntarine e Keshillit te Larte te Drejtcsise, implikojne vendimet e Keshillit te Larte te Drejtesise, qe ne te gjitha rastet jane marre me shumicen e anetareve te Keshillit te Larte te Drejtesise. Madje po t'i referohemi protokollit, sbumica dermuesc e tyre jane ne unanimitet, ne nazhorance absolute. Te pergatitet nje relacion shpjegues per Kuvendin e Shqiperise, T'i adrcsohet Komisionit te Ligjeve, i eili pastaj nese e shikon te arsyeshme mund ta marre ne shqyrtim, ku te shpjegohet e gjithe veprimtaria c Keshillit te Larte te Drejtcsise ne vendimmarrjcs te cilat jane reflcktuar ne materialin qe ka ardhur ne ngarkim te pergjegjesise ligjore te pretenduar te Zotit Cefa dhe te 20tit Lelcaj. Jemi dakord? Kush eshtc dakord per pergatitjen e ketij materiali?
Dy, kater, gjashte, tete (8). Kundra?
Dy (2).
Miratohet.
(Zoti Hallunaj kerkon fjalen.)

Po, Zoti ... Dritan Hallunaj: Atehere, per sa i perket votes time kunder une absolutisht qe nuk kam asnje gje edhe ne kuptimin c mire te fjales -vlcresoj punen edhc te anetareve to Keshillit te Larte te Drejtesise, si te Zevendeskryetarit edhe te Zotit Lelcaj - por thjesht votova kunder, pasi kjo KLD dhe une pcrsonalisht kam votuar nc mbledhjen e fundit qe eshte zhvilluar ne lidhje me antikushtetutshmerine e ligjit mbi KLD-ne dhe ai do jete objekt i gjykimit ne Gjykaten e Kushtetuese. Ndersa per sa i perket argumenteve qe ketu u parashtruan dbe u cituan nje nga nje, une personalisht ne disa nga keto kam qenc kunder dhe duke filiuar qe nga pika e pare qe ka te beje me konfliktin e interesave dhe promovimin e anetareve te Keshillit te Larte te Drejtesise, une personalisbt nuk kam paraqitur asnjehere kerkese, se keshtu e kam vleresuar, qe nuk mund te promovohen. Gjithashtu, duke vijuar edhe me zgjedhjen e anetarit te Bordit Drejtues te Shkolles se Magjistratures Zotit Gjin Gjoni, une kam votuar kunder. Po ashtu edhe per zgjedhjen e Zotit Fana kam qene kunder, si dhe per pika te tjera - per te mos iu ngrene edhe kohe - Sty eshte edhe per votimin e ish Prokurores se Pergjithshme, per votimin e gjyqtareve qe jane cenuar nga paga. Pra ne keto kushte vota ime nuk u bashkua me pjesen. Prandaj isha kunder, Faleminderit!
Bujar Nishani: Po, faleminderit!
Po, Zoti Como!
Sokol Como: Edhe une kerkoj te shpjcgoj voten time kunder, duke e filluar se pari me deklarimin e nje kenaqesie te vecante, qe me ne fund kjo do te jete mbledhja e pare transparente per publikun/per median, pasi kjo eshte mbledhja e pare ku ne do kemi nje procesverbal i cili do te publikohet ne faqen zyrtare te ketij organi sepse per fat te keg, jo me larg, par edhe sot, u deformuan ate qe une kam thene ne mbledhjen e kaluar dhe kjo ka qene arsyeja se perse gjithmone une kam kerkuar qe procesverbalet te viheshin ne dispozicion te anetareve, per te hequr qofte cdhe mundesine e thenies te pavertetave,
defonnimeve te qellimshme, te gjerave qe thuhen prej meje ne menyre te vecante ne kete tryeze, por ndoshta cdhe prej anetareve te tjere. Per sa i perket votes kunder, une nuk jam dakord me kete menyre te operimit te leshimit te deklaratave. Ky eshte nje organ kolegjial. E kam theksuar edhe here tjeter qe praktika e leshimit te dcklaratave, pa u konsultuar ne tryezen e Keshillit te Larte te Drejtesise, ka qene e kundraligjshme dhe po ju jap nje shembull qe kjo kunderligjshmeri yon edhe ne te paverteta te renda dhe ne disinfonnime - s'do doja t'i quaja te qellimshme - te opinionit. Vetem per mbledhjen e kaluar eshte thene qe Keshilli i Larte te Drejtesise, ne menyre unanime, njeherazi, cmon qe ligjet qe ka bere Parlamenti jane antikushtetuese. Nderkohe qe kjo eshte nje e pavertete shume e madhe. Eshte nje kurajo shume e madhe per ta defonnuar kete gje sepse une e kam shpjeguar voten time ne mbledhjen e kaluar. Kam kerkuar qe te pasqyrohet ne procesverbal qe ligji i ri "Per Keshillin e Larte te Drejtesise" do te rrisi transparencen, do te veje ne shina emerimin e kryetareve, do te veje ne shina vleresimin e Inspektoratit te Keshillit te Larte te Drejtesise i cili padyshim eshte nje nga hallkat me te rendesishme te menyres se si kontrollohet dhe verifikohet veprimtaria gjyqesore. Kam shprehur kenaqesine per faktin qe ligji parashikon mbledhje me te shpeshte te KLD-s jo me pak se nje mbledhje ne muaj. Ka parashikime te cilat ne perceptimin tim do te permiresojne ate ceshtje per te cilat Keshilli i Larte i Drejtesise ka qene objekt kritikash ne veprimtarine e vet. Keshtu qe duke ngritur shqetesimin per deformimin e te gjithe deklarimeve te mia ne mbledhjen e kaluar do te kerkoja qe te hiqet dore nga kjo menyre e berjes se deklaratave duke u dhene dis a orientime ne tryeze dhe pastaj ata qe hartojne deklaratat marrin dhe pasqyrojne te paverteta te cilat krijojne keqkuptime te medha, qofte per veprimtarine e anetareve, qofte per veprimtarine e gjithe organit. Faleminderit!
Bujar Nishani: Faleminderit! Zoti Como, me duhet qe t'ju sqaroj dhe ndoshta edhe t'jua riperseris se ndoshta e keni keqkuptuar. Askush ketu nuk propozoi dhe nuk u konkluduar ne lidhje me daljen e ndonje deklarate. Ajo qe une propozova dhe qe u miratua ishte dergimi i nje informacioni Kuvendit te Shqiperise per sa pretendohej per vendimmarrje te paligjshme te Keshillit te Larte te Drejtesise. Nuk besoj se degjove nga ndonjc anetar apo nga Kryctari qofte, per te hartuar nje deklarate sic juve iu referuat.
Natyrisht, deklaratat dhe njoftimet mediatike per mbledhjen e Keshillit te Larte te Drejtesise, keto jane atribut i administrates) ia ka dhene ligji i Keshillit te Larte te Drejtesise. Por ketu ne Keshill, u diskutua - po jua perseris edhe njehere, se ndoshta nuk e keni kuptuar mire - u diskutua per to hartuar nje informacion per Kuvendin e Shqiperise, ne lidhje me pretendimet e paraqitura ne material in per shkarkimin e dy anetareve te cilat lidhen me vendimmarrjet e Keshillit te Larte te Drejtesise, sic tha Zoti Hallunaj qe, ne disa prej tyre une kam votuar kunder, prandaj une nuk jam dakord me cka u konkludua nga disa diskutime. Por ne jemi te detyruar qe Kuvendit te Shqiperise, per sa kohe atakohet vendimrnanja kolegjiale, per ceshtje konkrete, e Keshillit te Larte te Drejtesise, pavaresisht se kjo i atribuohet si shkelje vetern dy anetareve te Keshillit te Larte te Drejtesise, u propozua dhe u miratua qe ne ta njohim Kuvendin e Shqiperise me veprimtarine e Keshillit te Larte te Drejtesise, me mbeshtetjen ligjore te atyre vendimeve te Keshillit te Larte te Drejtesise qe permenden ne materialin bashkelidhur. Prandaj nuk ka te beje fare me deklaratat qe juve permendet.
Sokol Como: I nderuar President! Se pari, si kryesues i kesaj trupe te nderuar, dua t'ju shpreh shqetesimin tim per ate qe ju e quajtet njoftim te mbledhjes se kaluar, njoftim publik, do t'ju thosha qe jemi para njoftimeve te paverteta per publikun, te leshuara nga administrata e Keshillit te Larte te Drejtesise, te cilat kane dashur te krijojne idene sikur te gjithe anetaret e ketij Keshilli kane qene unanimisht dakord qe ligjet e reja jane antikushtetuese dbe do te kerkoja nga ju te merreshin masat e nevojshme qe te pakten ne te ardhmen te shmangen njoftime dbe disinformime te tilla per publikun sepse shpjegova qe jam distancuar.
Nese Keshilli, po ia ndryshoj emrin atehere, po them qe nuk eshte deklarate por eshte informacion, dbe do te thosha qe edbe nje informacion nuk mund te dale ne emer te Keshillit, ne qofte se nuk do t'i vihet ne dispozicion anetareve. E ngrita edhe ne mbledhjen e kaluar dhe cfare thashc, u vend os qe te behej nje kerkese Gjykates Kushtetuese dhe une thashe, - si anetar i ketij Keshilli, si pjese e nje trupe kolegjiale, une kam te drejte te njihem me permbajtjen e kesaj kerkese qe do t'i drejtohet Gjykates Kushtetuese. Tashti, nuk jam njohur. Nuk e di nese kerkesa eshte percjelle apo nuk eshte percjelle ne Gjykaten Kushtetuese. Por di qe nje akt qe duhet te dilte ne emer te Keshillit nuk eshte konsultuar me anctarct. E njcjta situate, pavarcsisht nga ernri qe do t'i verne 'deklarate-informacion', nese do marrim persiper vetem dy-tre anetare ta hartojne, une do t'ju thosha qe nuk mund te konsiderohet informacion i nje organi kolegjial, per sa kohe nuk na vihet drafti i nje dokumenti te tille per miratim. Dhe do te thosha qe, qofte kerkesa per Gjykate Kushtetuese, qofte informacioni, qofte deklaratat, per sa kohe nuk do t'i nenshtrohen njohjes, diskutimit, kontributit te anetareve, nuk mund te jene produkte te organit kolegjial dhe ky eshle shqetesimi im qe shpresoj te jete ne perputhje me ligjin.
Bujar Nishani: Se pari, une e vleresoj qe tani e kuptove se cfare kerkuam dhe cfare vendosem. Keni plotesisht te drejte qe per cdo material, informacion qe pergatitet nga Keshilli i Larte i Drejtesise, duhet te vihet ne dijeni cdo anetar, te qarkulloje dhe ky ka qene besoj vendimi ne cdo mbledhje te Keshillit te Larte te Drejtesise qe, materialet qe jane pergatitur, t'i qarkullojne pavaresisht se anetare te caktuar nuk jane dakord, por te vendosin objeksionet e tyre ne informacionet qe behen. Ky ka qene nje vendim i
perhershem. Per sa i takon komunikimit me mediat, une bashkohem me ju ne parim, pa diskutim, sepse per fat te keq me gjithe kembenguljen time te vazhdueshme, ketu edhe ne menyre publike dhe demonstrative eshte shkelur etika e komunikimit, ku gjate mbledhjes anetare te Keshillit te Larte te Drejtesise dergojne mesazhe dhe informaeione edhe te deformuara mediave dhe cka diskutohet ne Keshillin e Larte te Drejtesise del online neper media te eaktuara qe mund te jene prefereneiale per njerin apo per tjetrin anetar te Keshillit te Larte te Drejtesise, Pra une kerkoj dhe bashkohem me ju qe per sa i takon ceshtjes se etikes edhe nga pikepamja e standardit te deklaratave, te ruhet ky lloj komunikimi me median. Jam plotesisht dakord me kete.
Po, Zoti Gjoni urdheronil

Gjin Gjoni: Faleminderit Zoti President! Duke qene se une bashke me Zotin Hamitaj ishim pjese e grupit te punes ne lidhje me hartimin e kerkeses drejtuar Gjykates Kushtetuese, besoj qe e-maili i dates 16 shtator qe Zoti Hamitaj u ka drejtuar te gjithe
anetareve te Keshillit te Larte te Drejtesise. E jep ne mcnyre taksative, te gjithe personave te cilet kane votuar pro kese] vendimrnarrje eshte dergohet dhe thuhet: "Te nderuar kolege, shikojeni dhe jepni mendim deri ncscr paradite". Pra ka nje vendimmarrje dhe seeili prej nosh eshte kerkuar qe te japi mendim dhe te japi okein (Ok). Pavaresisht se
diskutimet kane qene te gjata, ne pergjigjen qe i kam kthyer Zotit Hamitaj eshte thene qe une jam dakord me kete perpilim te kerkeses dhe kjo ka qene nje lloj vendimmanje nga mbledhja e kaluar. Tani, ne rast se ndonjeri nga aneta ret e Keshillit te Larte te Drejtesise voton kundra por kerkon qe ta kete ne arshiven e vet, patjeter, ne mund t'ia vejme ne dispozicion. Patjeter, se jemi te hapur. Eshte publike. Kerkesa eshte ne Gjykaten Kushtetuese. Nuk eshte se ne e morem per vete. Por vendimmarrja u mor. Vendimi ishte: 1- Te perpilohet nje kerkese padi per antikushtetutshmerine e ligjit dhe e dyta, te ngarkohet filani dhe filani per pergatitjen e kesaj dhe pasi te pergatitej, te qarkullohej mes anetareve. Me duket se procedura ka qene shume normale dhe shume transparente. Ne rast se ne duhet t'ia cojme edhe aty qe qe kane votuar kundra, hajde ta vendosim ne kete Keshill, por besoj qe qendrimi i tyre ka qene qe mos te njiheshin fare, s'kishin absolutisht as me te voglin ... kane qene ne kundershtim me frymen e pergjithshrne ose me shumicen kerkoj falje ne qofte se duhet ta kisha realizuar edhe kete veprim, por nisur nga kjo qe zoteria ne fjale, Zoti Como dhe Zoti Hallunaj - me duket se nuk ishe mbledbjen tjeter apo ishe - votuan kundra, atehere cila ishte arsyeja qe ne duhet t'ia shperndanim edhe personave te cilet... Per sa i perket momentin te dyte, une bashkohem perseri me ...
(Zoti Hallunaj nderhyn pa ndezur mikrofonin.
Shtuar më 26/09/2014, ora 17:29
Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori