Lista me 307 vende të lira pune të shpallura në faqen zyrtare të Edi Ramës
Janë gjithsej 307 vende të lira pune të shpallura në faqen zyrtare të Edi Ramës. Në shtator, kreu socialist do të njoftonte dhe hartimin e një database ku do të publikohehsin vendet e punës dhe do të shërbente dhe si një database për CV-të e kandidatëve. Portali Albeu sjell të gjithë listën e vendeve të punës që janë shpallur në faqen zyrtare të kryeministrit Rama.

Të majtët sqarojnë se kjo nuk është një ofertë për punë për këdo, por është një mundësi për të krijuar një database kombëtar të aftësive, të atyre që duan ta bëjnë këtë punë. Më pas është menduar që një grup pune të shohë gjithë CV-të e aplikantëve dhe ato do t’u ndahen institucioneve respektive, që do krijohen, rindahen dhe është duke u bërë një studim i mirëfilltë i institucioneve, se si do të riadaptohen ato për t’i shërbyer Rilindjes

Por në realitet, të gjithë deputetët kanë hapur zyrat e tyre të punës ku presin militantët për të gjetur një vend pune, edhe pse zyrtarisht, deri në korrik i gjithë procesi i marrjes në administratë është bllokuar me vendim qeverie. Kjo ka ngjallur dhe zemërimin e bazës. Për të aplikuar, lexuesit e Portalit Albeu, mund të klikojnë në protalin Albeu. http://www.edirama.al/dergo_cv/Ploteso Aplikimn
Vende te lira pune
Ministria e Shëndetësisë - VEND I LIRE PUNE
1. Drejtor i drejtorisë farmaceutik
2. Drejtor i drejtorisë së prokurimeve dhe investimeve
3. Drejtor i drejtorisë së auditit të brendshëm në ministrinë e shëndetësisë
4. Drejtor i drejtorisë së përparimit shëndetësor, kontrollit të cilësisë dhe jetësimit të prioriteteve
5. Përgjegjës në sektorin e planifikimit dhe administrimit spitalor , pranë drejtorisë së administrimit spitalor
6. Përgjegjës në sektorin e standarteve të tregtimit dhe politikave të cmimeve të barnave , pranë drejtorisë farmaceutike
7. Përgjegjës në sektorin e monitorimit dhe vlerësimit të informacionit shëndetësor, pranë drejtorisë së përparimit , kontrollit të cilësisë dhe jetësimit të prioriteteve
8. Përgjegjës në sektorin e monitorimit dhe vlerësimit të treguesve të kujdesit shëndetësor, pranë drejtorisë së përparimit shëndetësor, kontrollit të cilësisë dhe jetësimit të prioriteteve
9. Përgjegjës në sektorin e integrimit dhe informimit të projekteve , pranë drejtorisë së integrimit dhe informimit të projekteve
10. Drejtor i drejtorisë së shërbimeve mbështetëse
11. Përgjegjës në sektorin e prokurimeve , pranë drejtorisë së prokurimit dhe investimeve
12. Përgjegjës në sektorin e zhvillimit dhe mirëmbajtjes , pranë drejtorisë së teknologjisë së informacionit dhe sistemeve mjekësore
13. Specialist i shëndetit publik dhe promocionit shëndetësor në sektorin e shëndetit publik dhe kujdesit parësor në drejtorinë e kujdesit shëndetësor
14. Specialist në sektorin e standarteve të tregtimit dhe i politikave të cmimeve të barnave në drejtorinë farmaceutike
15. Specialist në sektorin e luftës kundër korrupsionit në drejtorinë e përparimit shëndetësor , kontrollit të cilësisë dhe jetësimit të proiriteteve
16. Specialist në sektorin e monitorimit të vlerësimit të informacionit shëndetësor në drejtorinë e përparimit shëndetësor, kontrollit të cilësisë dhe jetësimit të prioriteteve prioriteteve
17. Specialist në sektorin e monitorimit , të vlerësimit të treguesve të kujdesit shëndetësor në drejtorinë e përparimit shëndetësor, kontrollit të cilësisë dhe jetësimit të prioriteteve
18. Specialist në sektorin e integrimit evropian dhe ipa në drejtorinë e integrimit dhe informimit të projekteve
19. Specialist në sektorin e informimit për projektet me donatorët në drejtorinë e integrimit dhe informimit të projekteve
20. Specialist në sektorin juridik në drejtorinë e shërbimeve mbështetëse
21. 2 - Specialistë në sektorin e zhvillimit dhe mirëmbajtjes në drejtorinë e teknologjisë së informacionit dhe sistemeve mjekësore
Ministria e Kulturës - VEND I LIRE PUNE

1. Sekretar i përgjithshëm
2. Drejtor i përgjithshëm, në drejtorinë e përgjithshme të planifikimit strategjik për artin dhe kulturën
3. Drejtor në drejtorinë e krijimtarisë dhe edukimit përmes kultures
4. 2 Specialist në sektorin e krijimtarisë artistike, në drejtorinë e krijimtarisë dhe edukimit përmes kulturës
5. Përgjegjës në sektorin e edukimit përmes kulturës, në drejtorinë e krijimtarisë dhe edukimit përmes kulturës
6. Specialist në sektorin e edukimit përmes kulturës, në drejtorinë e krijimtarisë dhe edukimit përmes kulturës
7. Drejtor në drejtorinë e krijimtarisë së fjalës dhe përkthimit, në drejtorinë e përgjithshme të planifikimit strategjik për artin dhe kulturën
8. 2 Specialist, në drejtorinë e krijimtarisë së fjalës dhe përkthimit, në drejtorinë e përgjithshme të planifikimit strategjik për artin dhe kulturën
9. Drejtor i përgjithshëm, në drejtorinë e përgjithshme të planifikimit strategjik për trashëgiminë dhe diversitetin kulturor
10. Drejtor në drejtorinë e trashëgimisë materiale dhe muzeve
11. Specialist, në sektorin e arkitekturës dhe peisazhit, në drejtorinë e trashëgimisë materiale dhe diversitetit kulturor
12. Drejtor në drejtorinë e trashëgimisë jomateriale dhe rijetëzimit të gjuhës shqipe
13. Specialist, në sektorin e trashëgimisë jomateriale, në drejtorinë e trashëgimisë jomateriale dhe rijetëzimit të gjuhës shqipe
14. Drejtor i përgjithshëm, në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
15. Drejtor, në drejtorinë juridike dhe të marrëveshjeve, në drejtorinë e përgjitshmë të shërbimeve mbështetëse
16. Përgjegjës, në sektorin e prokurimeve, në drejtorinë juridike dhe të marrëveshjeve, në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
17. Specialist, në sektorin juridik dhe të marrëveshjeve, në drejtorinë juridike dhe të marrëveshjeve, në drejtorinë e përgjitshme të shërbimeve mbështetëse
18. Drejtor, në drejtorinë e shërbimeve të brendshme, në drejtorinë e përgjitshme të shërbimeve mbështetëse
19. Drejtor në drejtorinë e financës
20. Specialist, në sektorin e buxhetit, në drejtorinë e financës
21. Specialist në sektorin e financës, në drejtorinë e financës
22. Drejtor, në drejtorinë e integrimit, menaxhimit të fondeve ipa dhe bashkëpunimit rajonal e ndërkombëtar
23. 3 Specialist, në drejtorinë e integrimit, menaxhimit të fondeve ipa dhe bashkëpunimit rajonal e ndërkombëtar
24. Specialist auditimi, në drejtorinë e auditit të brendshëm
25. Përgjegjës në sektorin arkeologjisë, trashëgimisë së lëvizshme dhe muzeve në drejtorinë e trashëgimisë kulturore materiale dhe muzeve
26. Specialist në sektorin arkeologjisë, trashëgimisë së lëvizshme dhe muzeve në drejtorinë e trashëgimisë kulturore materiale dhe muzeve
27. Përgjegjës në sektorin e arkitekturës dhe peisazhit, në drejtorinë e trashëgimisë materiale dhe diversitetit kulturor
28. Përgjegjes në sektorin e trashëgimisë jomateriale në drejtorinë e trashëgimisë jomateriale dhe rijetëzimit të gjuhës shqipe


Ministria e Financave - VEND I LIRE PUNE

1. Pergjegjes ne sektorin e administrimit te prones publike ne drejtorine e drejtimit te prones publike ne drejtorine e pergjithshme te sherbimeve mbeshtetese
2. Specialist ne drejtorine e politikave dhe marredhenieve fiskale ne drejtorine e pergjithshme te politikave fiskale dhe te ardhurave publike
3. Pergjegjes ne sektorin e integrimit europian
4. Pergjegjes ne sektorin e raportimeve financiare ne drejtorine e operacioneve te thesarit ne drejtorine e pergjithshme te sherbimeve financiare
5. Specialist redaktor ne sektorin e arkiv protokollit në drejtorinë e shërbimeve të brendshme
6. Sekretar i përgjithshëm
7. Drejtor i pergjithshem ne drejtorine e pergjithshme rregullatore dhe kontrolluese
8. Pergjegjes ne sektorin e burimeve njerzore ne drejtorine e sherbimeve te brendshme ne drejtorine e pergjitshshem e sherbimeve mbeshtetese
9. Pergjegjes ne sektorin e zhvillimit te infrastuktures ne drejtorine e sherbimeve dhe teknologjise se informacionit ne drejtorine e pergjithshme e sherbimeve mbeshtetese
10. Drejtor ne drejtorine e inspektimit financiar e publik
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës - VEND I LIRE PUNE

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM
Ministria e Drejtësisë - VEND I LIRE PUNE

Drejtor në drejtorinë e teknologjisë së informacionit në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë - VEND I LIRE PUNE

1. Sekretar i përgjithshëm
2. Drejtor i përgjithshëm, në drejtorinë e përgjithshme të politikave sociale
3. Drejtor i përgjithshëm, në drejtorinë e përgjithshme të punësimit & formimit profesional
4. Drejtor në drejtorinë e koordinimit të politikave rinore
5. Specialist në drejtorinë e koordinimit të politikave rinore
6. Drejtor në drejtorinë e arsimit dhe formimit profesional
7. Specialist në drejtorinë e arsimit dhe formimit profesional
8. Drejtor në drejtorinë e politikave të punësimit dhe migratore
9. Drejtor në drejtorinë e integrimit evropian dhe monitorimit të strategjive
10. Specialist në sektorin e monitorimit të strategjive dhe jetësimit të prioriteteve në drejtorinë e integrimit evropian dhe monitorimit të strategjive
11. Drejtor në drejtorinë e burimeve njerëzore, arkivës dhe protokollit
12. Specialist në sektorin e it-së dhe komunikimit, në drejtorinë e shërbimeve mbështetëse
13. Përgjegjës në sektorin e auditimit të brendshëm
14. Drejtor në drejtorinë e shërbimeve juridike
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes - VEND I LIRE PUNE

1. Sekretar i përgjithshëm
2. Drejtor në drejtorinë e shërbimeve të brendshme, në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
3. Drejtor në drejtorinë e shërbimeve juridike
4. Drejtor në drejtorinë e auditit të brendshëm
5. Drejtor i përgjithshëm në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit ekonomik
6. Drejtor i përgjithshëm në drejtorinë e përgjitshme të pronës shtetërore
7. Drejtor i përgjithshëm në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
8. Drejtor në drejtorinë e tregut të brendshëm në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit ekonomik
9. Drejtor në drejtorinë e koordinimit dhe jetësimit të prioriteteve të politikave ekonomike në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit ekonomik
10. Drejtor i përgjithshëm në drejtorinë e përgjithshme të konkurueshmë dhe partnitetit
11. Drejtor në drejtorinë e integrimit europian
12. përgjegjës në sektorin e burimeve njerëzore dhe shërbimeve të përgjithshme në drejtorinë e shërbimeve të brendshme në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
13. Përgjegjës në sektorin e redaktimit gjuhësor dhe protokoll - arkiv në drejtorinë e shërbimeve të brendshme në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
14. Drejtor në drejtorinë e bashkëpunimit ekonomik dhe marrëdhënieve me jashtë
15. Drejtor në drejtorinë e financës
16. Drejtor në drejtorinë e inovacionit dhe statistikës
17. 2 Specialist në sektorin e koordinimit strategjik dhe konvergjimit rajonal të ekonomisë në drejtorinë e koordinimit dhe jetësimit të prioriteteve të politikave ekonomike në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit ekonomik
18. 2 Specialist në sektorin e politikave në sektorin e orientimit të investimeve publike në drejtorinë e koordinimit dhe jetësimit të prioriteteve të politikave ekonomike në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit ekonomik
19. Përgjegjës në sektorin e koordinimit strategjik dhe konvergjimit rajonal të ekonomisë në drejtorinë e koordinimit dhe jetësimit të prioriteteve të politikave ekonomike në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit ekonomik
20. Përgjegjës në sektorin e qirave dhe monitorimit të kontratave në drejtorinë e administrimit të pronës publike në drejtorinë e përgjithshme të pronës publike
21. Drejtor në drejtorinë e administrimit të pronës publike në drejtorinë e përgjithshme të pronës publike
22. Përgjegjës në sektorin e prokurimeve në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
23. Specialist në sektorin e nxitjes së bisnesit, sme dhe lirisë së shërbimeve, në drejtorinë e mbështetjes së sipërmarrjes, në drejtorinë e përgjithshme konkurueshmërisë dhe partneritetit
24. Përgjegjës në sektorin e privatizimit të shoqërive publike e tregtare, ndërrmarrjeve shtetërore dhe aseteve, në drejtorinë e privatizimit, në drejtorinë e përgjithshme të pronës shtetërore
25. Specialist it në drejtorinë e inovacionit dhe statistikës
26. 2 Specialist në sektorin e zbatimit dhe raportimit financiar në drejtorinë e financës
27. 2 Specialist në drejtorinë e integrimit europian
28. Specialist në sektorin e qirave dhe monitorimit të kontratave në drejtorinë e administrimit të pronës publike në drejtorinë e përgjithshme të pronës publike
29. Specialist në sektorin e ligjshmërisë në drejtorinë e juridike në drejtorinë e përgjithshme te sherbimeve mbeshtetese
Kryeministria - VEND I LIRE PUNE

1. Drejtor në departamentin e jetësimit të prioriteteve
2. Koordinator në departamentin e jetësimit të prioriteteve
3. Drejtor në departamentin e legjislacionit, monitorimit të programeve dhe antikorrupsionit
4. 2 Jurist në njësinë e legjislacionit dhe akteve të këshillit të ministrave në departamentin e legjislacionit, monitorimit të programeve dhe antikorrupsionit
5. Drejtor në njësinë e monitorimit të legjislacionit dhe programeve në departamentin e legjislacionit, monitorimit të programeve dhe antikorrupsionit
6. 2 Koordinator në njësinë e monitorimit të legjislacionit dhe programeve në departamentin e legjislacionit, monitorimit të programeve dhe antikorrupsionit
7. Jurist/koordinator në njësinë e monitorimit të legjislacionit dhe programeve në departamentin e legjislacionit, monitorimit të programeve dhe antikorrupsionit
8. Drejtor në njësinë e kontrollit të brendshëm dhe antikorupsionit në departamentin e legjislacionit, monitorimit të programeve dhe antikorrupsionit
9. 5 Inspektor në njësinë e kontrollit të brendshëm dhe antikorupsionit në departamentin e legjislacionit, monitorimit të programeve dhe antikorrupsionit
10. Përgjegjës në sektorin e dokumentacionit në njësinë e legjislacionit dhe akteve të këshillit të ministrave në departamentin e legjislacionit, monitorimit të programeve dhe antikorrupsionit
11. Përgjegjës, në sektorin e inovacionit dhe bazës së të dhënave në drejtorinë e zhvillimit, menaxhimit të burimeve njerëzore dhe inovacionit, në departamentin e administratës publike
12. Përgjegjës në sektorin ligjor në departamentin e administratës publike
13. Specialist (për politikat e përshkrimit të punës dhe vlerësimit individual) në sektorin e zhvillimit organizativ, funksional dhe politikave të pagave në drejtorinë e zhvillimit organizativ, funksional politikave të pagave dhe projekteve
14. Drejtor në departamentin e axhendës evropiane të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit
15. Koordinator në departamentin e axhendës evropiane të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit
16. Jurist në departamentin e administratës dhe shërbimeve
17. Përgjegjës në sektorin e shërbimeve mbështetëse në departamentin e administratës dhe shërbimeve
18. Drejtor i përgjithshëm në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
19. Drejtor në departamentin e administratës dhe shërbimeve
Ministria e Arsimit dhe Sportit - VEND I LIRE PUNE

1. Sekretar i përgjithshëm
2. Drejtor i pergjithshem ne drejtorine e pergjithshme te politikave arsimore dhe planifikimit strategjik
3. Drejtor i pergjithshem ne drejtorine e pergjithshme te sherbimeve mbeshtetese
4. Drejtor ne drejtorine e arsimit parauniversitar ne drejtorine e pergjithshme te politikave arsimore dhe planifikimit strategjik
5. Drejtor ne drejtorine e sherbimeve te brendshem ne drejtorine e pergjithshme te sherbimeve mbeshtetese
6. Drejtor ne drejtorine e sportit
7. Drejtor ne drejtorine e teknologjis, informacionit dhe komunikimit
8. Drejtor ne drejtorine e sherbimeve juridike
9. Pergjegjes ne sektorin e sportit te institucioneve arsimore ne drejtorine e sportit
Ministria e Mjedisit - VEND I LIRE PUNE

1. Pergjegjes ne sektorin e politikave per burimet ujore, ne drejtorine e politikave te burimeve ujore, ne drejtorine e pergjithshme te politikave te mjedisit dhe jetesimit te proriteteve
2. Pergjegjes ne sektorin e prokurimeve, ne drejtorine e finances
3. Drejtor ne drejtorine juridike dhe transparences se komunikimit, ne drejtorine e pergjithshme te sherbimeve mbeshtetese
4. Pergjegjes ne sektorin juridik, ne drejtorine juridike dhe transparences se komunikimit, ne drejtorine e pergjithshme te sherbimeve mbeshtetese
5. Pergjegjes ne sektorin e standarteve mjedisore,vsm dhe ndotjes industriale, ne drejtorine e mjedisit, ne drejtorine e pergjithshme te politikave te mjedisit dhe jetesimit te prioriteteve
6. Sekretar i përgjithshëm
7. Specialist në sektorin e biodiversitetit dhe zonave të mbrojtura në drejtorinë e pyjeve dhe biodiversitetit, në drejtorinë e përgjithshme të politikave të mjedisit dhe jetësimi të prioriteteve
8. Specialist në sektorin e burimeve njerëzore dhe it në drejtorinë e burimeve njerëzore dhe komunikimit në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
9. Specialist (redaktor) në sektorin e redaktimit, arkiv-protokollit dhe shërbimeve në drejtorinë e burimeve njerëzore dhe komunikimit në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
10. Drejtor në drejtorinë e burimeve njerëzore dhe komunikimit në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
11. Përgjegjës në inspektoriatin e ujrave dhe peshkimit në drejtorinë e kontrollit të mjedisit, ujërave dhe pyjeve
12. Përgjegjës në sektorin e financës dhe buxhetit, në drejtorinë e financës dhe buxhetit
13. Drejtor në drejtorinë e integrimit dhe projekteve
14. Specialist në sektorin e mbarështimit dhe trajtimit te pyjeve dhe kullotave në drejtorinë e pyjeve dhe biodiversitetit në drejtorinë e përgjithshme të politikave të mjedisit dhe jetësimi të prioriteteve
15. Specialist në sektori i kadastrës dhe sekretariatit teknik të ujit në drejtorinë e politikave të burimeve ujore në drejtorinë e përgjithshme të politikave të mjedisit dhe jetësimi të prioriteteve
16. Specialist në inspektoriatin e ujrave dhe peshkimit në drejtorinë e kontrollit të mjedisit, ujërave dhe pyjeve
17. Specialist në sektorin e transparencës dhe komunikimit në drejtorinë juridike dhe transparencës së komunikimit në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
18. Përgjegjës në sektorin e mbarështimit dhe trajtimit të pyjeve dhe kullotave në drejtorinë e pyjeve dhe biodiversitetit në drejtorinë e përgjithshme të politikave të mjedisit dhe jetësimi të prioriteteve
19. Drejtor në drejtorinë e politikave të burimeve ujore në drejtorinë e përgjithshme të politikave të mjedisit dhe jetësimi të prioriteteve
20. Specialist në sektorin e policisë pyjore në drejtorinë e kontrollit të mjedisit, ujërave dhe pyjeve

Ministria e Integrimit Evropian - VEND I LIRE PUNE

1. Drejtor ne drejtorine e programimit te asistences se BE-se
2. Drejtor në drejtorinë e monitorimit te projekteve të asistencës së BE-së
3. Përgjegjës në sektorin e buxhetit dhe financës në drejtorinë e financës dhe shërbimeve
4. Specialist në sektorin e koordinimit trajnimit ie dhe ngritjes së kapaciteteve, në drejtorinë e jetësimit të prioriteteve dhe sekretariatit evropian
5. Përgjegjës në sektorin e monitorimit dhe vlerësimit për bashkëpunimin ndërkufitar në drejtorinë e monitorimit te projekteve të asistencës së BE-së
6. Specialist (prokurimi) në sektorin e burimeve njerëzore prokurimit dhe it në në drejtorinë e financës dhe shërbimeve
7. Specialist (jurist) në sektorin e burimeve njerëzore prokurimit dhe it në në drejtorinë e financës dhe shërbimeve
8. Specialist në sektorin e përafrimit të legjislacionit në drejtorinë e ligjeve të bashkimit evropian
9. 2 Specialist në sektorin e kontrollit të brendshëm
10. Përgjegjës në sektorin e kontrollit të brendshëm
11. Specialist arkiv-protokolli në sektorin e burimeve njerëzore prokurimit dhe it në në drejtorinë e financës dhe shërbimeve
12. 2 Specialist në sektorin e bashkëpunimit ndërkufitar në drejtorinë e programit të projekteve të asistencës së BE-së
13. Specialist në sektorin e shoqërisë civile në drejtorinë e jetësimit të prioriteteve dhe sekretariatit evropian
14. Përgjegjës në sektorin e burimeve njerëzore prokurimit dhe it në drejtorinë e financës dhe shërbimeve
15. Përgjegjës në sektorin e koordinimit trajnimit ie dhe ngritjes së kapaciteteve, në drejtorinë e jetësimit të prioriteteve dhe sekretariatit evropian
16. Drejtor në drejtorinë e jetësimit të prioriteteve dhe sekretariatit evropian
17. Specialist finance në sektorin e buxhetit dhe financës në drejtorinë e financës dhe shërbimeve
18. Drejtor në drejtorinë e politikave sektoriale
19. 2 Specialist në sektorin e bujqësisë, mjedisit dhe peshkimit në drejtorinë për politikat sektoriale
20. Drejtor në drejtorinë e financës dhe shërbimeve
21. Specialist në sektorin e transportit, energjisë dhe industrisë në drejtorinë për politikat sektoriale
22. Drejtor në drejtorinë e ligjeve të bashkimit evropian
23. Përgjegjës në sektorin e monitorimit dhe vlerësimit ipa 1 në drejtorinë e monitorimit te projekteve të asistencës së BE-së
Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit - VEND I LIRE PUNE

1. Drejtor në drejtorinë e auditit të brendshëm
2. Specialist në sektorin e burimeve njerëzore, në drejtorinë e shërbimeve të brendshme, në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
3. Specialist në sektorin e prokurimeve në drejtorinë e financës
4. Pergjegjes ne sektorin e teknologjise se informacionit, ne drejtorine e komunikimit, ne drejtorine e pergjithshme te sherbimeve mbeshtetese
5. Drejtor i pergjithshem, ne drejtorine e pergjithshme te zhvillimit urban
6. Drejtor ne drejtorine e politikave dhe planifikimit te zhvillimit te turizmit
7. Drejtor ne drejtorine e standarteve, cilesise dhe jetesimit te prioriteteve, ne drejtorine e pergjithshme te turizmit
8. Drejtor ne drejtorine e finances
9. Drejtor ne drejtorine e integrimit, menaxhimit te fondeve ipa, projekteve dhe financimeve te huaja
10. Drejtor ne drejtorine e sherbimeve te brendshme, ne drejtorine e pergjithshme te sherbimeve mbeshtetese
11. Pergjegjes ne sektorin e sherbimeve te pergjithshme ne drejtorine e sherbimeve te brendshme, ne drejtorine e pergjithshme te sherbimeve mbeshtetese
12. Pergjegjes ne sektorin e planifikimit te turizmit ne drejtorie e politikave dhe planifikimit te zhvillimit te turizmit ne drejtorine e pergjithshme te zhvillimit te turizmit
13. 2-Specialist ne sektorin e zhvillimit te produktit ne drejtorine e politikave dhe planifikimit te zhviillimit te turizmit ne drejtorine e pergjithshme te zhvillimit te turizmit
14. Specialist ne sektorine e informacionit dhe statisikave ne drejtorine e politikave dhe planifikimit te zhvillimit te turizmit ne drejtorine e pergjithshme te zhvillimit
15. 2-Specialist ne sektorin e monitorimit dhe jetesimit te prioriteteve ne drejtorine e standarteve, cilesise dhe jetesimit te prioriteteve ne drejtorine e pergjithshme te turizmit
16. Specialist ne sektorin e marketingut ne drejtorine e marketingut dhe promocionit turistik ne drejtorine e pergjithshme te turizmit
17. 2-Specialist në sektorin e shërbimeve turistike në drejtorinë e marketingut dhe promocionit turistik, në drejtorinë e përgjithshme të turizmit
18. Përgjegjës në sektorin e buxhetit dhe statistikës në drejtorinë e financës
19. Përgjegjës në sektorin e financës në drejtorinë e financës
20. Specialist në sektorin e financës në drejtorinë e financës
21. Specialist në sektorin e prokurimeve në drejtorinë e financës
22. Përgjegjës në sektorin e integrimit dhe menaxhimit të fondeve në drejtorinë e integrimit, menaxhimit të fondeve ipa, projekteve dhe financimeve të huaja
23. Specialist në sektorin e koordinimit dhe ndjekjes së projekteve dhe të financimeve të huaja në drejtorinë e integrimit, menaxhimit të fondeve ipa, projekteve dhe financimeve të huaja
24. Përgjegjës në sektorin e komunikimit në drejtorinë e komunikimit, në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
25. 3-Specialist auditi në drejtorinë e auditit të brendshëm
26. Përgjegjës në sektorin e redaktimit gjuhësor dhe arkiv kontrollit në drejtorinë e shërbimeve të brendshme, në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
27. Specialist në sektorin e infrastrukturës në drejtorinë e shërbimeve urbane dhe strehimit në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit urban
28. Specialist në sektorin e teknologjisë së informacionit në drejtorinë e komunikimit në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
29. Specialist në sektorin e mbetjeve të ngurta në drejtorinë e shërbimeve urbane dhe strehimit, në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit urban
30. Përgjegjës në sektorin e liçensimit, standarteve urbane dhe antikorrupsionit në drejtorinë e kontrollit të territorit, standarteve dhe antikorrupsionit, në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit urban
31. Specialist në sektorin e liçensimit, standarteve urbane dhe antikorrupsionit në drejtorinë e kontrollit të territorit, standarteve dhe antikorrupsionit, në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit urban
32. Drejtor në drejtorinë e ndërtimeve informale dhe legalizimit në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit urban
33. Specialist në sektorin e ndërtimeve informale dhe legalizimeve, në drejtorinë e ndërtimeve informale dhe legalizimit në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit urban
34. 2 Specialist në drejtorinë juridike në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
35. Përgjegjës në sektorin e infrastrukturës në drejtorinë e shërbimeve urbane dhe strehimit në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit urban
36. Specialist në sektorin e infrastrukturës në drejtorinë e shërbimeve urbane dhe strehimit në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit urban
37. Përgjegjës në sektorin e mbetjeve të ngurta në drejtorinë e shërbimeve urbane dhe strehimit në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimti urban
38. Specialist në sektorin e mbetjeve të ngurta në drejtorinë e shërbimeve urbane dhe strehimit në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimti urban
39. Drejtor në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
40. Specialist në sektorin e planifikimit të turizmit në drejtorinë e politikave dhe planifikimit të zhvillimit të turizmit, në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit të turizmit
41. Specialist në drejtorinë e auditimit të brendshëm
42. Drejtor në drejtorinë e komunikimit, në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
43. Specialist në sektorin e komunikimit në drejtorinë e komunikimit, në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
44. Specialist në sektorin e burimeve njerëzore në drejtorinë e shërbimeve të brendshme, në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
45. Specialist në sektorin e financës në drejtorinë e financës
46. Specialist në sektorin e prokurimeve në drejtorinë e financës
47. Specialist në sektorin e teknologjisë së informacionit në drejtorinë e komunikimit, në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
48. Specialist në sektorin e integrimit dhe menaxhimit të fondeve në drejtorinë e integrimit, menaxhimit të fondeve ipa, projekteve dhe financimeve të huaja
49. Specialist në sektorin e koordinimit dhe ndjekjes së projekteve dhe të financimeve të huaja në drejtorinë e integrimit, menaxhimit të fondeve ipa, projekteve dhe financimeve të huaja
50. Specialist arkivist/protokollist në sektorin e redaktimit gjuhësor dhe arkiv kontrollit në drejtorinë e shërbimeve të brendshme, në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
51 P ërgjegjës në sektorin e planifikimit kombëtar të integruar dhe strategjik në drejtorinë e zhvillimit të territorit, në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit urban
52. 2 Specialist në sektorin e planifikimit kombëtar të integruar dhe strategjik në drejtorinë e zhvillimit të territorit, në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit urban
53. Përgjegjës në sektorin e planifikimit rajonal dhe vendor në drejtorinë e zhvillimit të territorit, në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit urban
54. 2 Specialist në sektorin e planifikimit rajonal dhe vendor në drejtorinë e zhvillimit të territorit, në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit urban
55. Specialist në sektorin e administrimit të tokës në drejtorinë e zhvillimit të territorit, në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit urban
56. Drejtor në drejtorinë e kontrollit të territorit, standarteve dhe antikorrupsionit, në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit urban
57. Përgjegjës në sektorin e kontrollit të zhvillimit urban e zonave turistike dhe jetësimit të prioriteteve në drejtorinë e kontrollit të territorit, standarteve dhe antikorrupsionit, në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit urban
58. 2 Specialist në sektorin e kontrollit të zhvillimit urban e zonave turistike dhe jetësimit të prioriteteve në drejtorinë e kontrollit të territorit, standarteve dhe antikorrupsionit, në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit urban
59. Drejtor i përgjithshëm, në drejtorinë e përgjithshme të zhvillimit të turizmit

Ministria e Punëve të Brendshme - VEND I LIRE PUNE

1. Drejtor ne drejtorine e prokurimeve te perqendruara
2. Drejtor ne drejtorine e inspektimit te pergjithshem
3. Drejtor i pergjithshem ne drejtorine e pergjithshme te gjendjes civile
4. Drejtor i pergjithshem ne drejtorine e pergjithshme te emergjencave civile
5. Drejtor i pergjithshem ne drejtorine e pergjithshme te politikave te zhvillimit planifikimit strategjik dhe integrimit
6. Përgjegjës në sektorin e jetësimit të priroriteteve në drejtorinë e planifikimit strategjik për sigurinë publike në drejtorinë e përgjithshme të politikave të zhvillimit, planifikimit strategjik dhe integrimit
7. Drejtor në drejtorinë e planifikimit strategjik për sigurinë publike në drejtorinë e përgjithshme të politikave të zhvillimit, planifikimit strategjik dhe integrimit
8. Drejtor në drejtorinë e koordinimit me prefekturat në drejtorinë e përgjithshme të politikave të zhvillimit, planifikimit strategjik dhe integrimit
9. Drejtor i përgjithshëm në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
10. Drejtor në drejtorinë e shërbimeve të brendshme në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
11. Drejtor në drejtorinë operacionale të drejtim – komandimit të emergjencave civile në drejtorinë e përgjithshme të emergjencave civile
12. Drejtor në drejtorinë e juridike dhe përafrimit të legjislacionit në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
13. Specialist në drejtorinë për shtetësinë dhe refugjatët
14. Drejtor në drejtorinë e dokumentacionit dhe proçedurave në drejtorinë e përgjithshme të gjendjes civile
15. Drejtor në drejtorinë për shtetësinë dhe refugjatët
16. Përgjegjës në sektorin e shërbimeve të përgjithshme në drejtorinë e shërbimeve të brendshme
17. Përgjegjës në sektorin e menaxhimit të burimeve njerëzore në drejtorinë e shërbimeve të brendshme
18. Përgjegjës në sektorin e redaktimit gjuhesor dhe arkiv protokollit ne drejtorine e sherbimeve te brendshme ne drejtorine e pergjithshme te sherbimeve mbeshtetese

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave - VEND I LIRE PUNE

1. Sekretar i pergjithshem
2. Drejtor i përgjithshëm në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
3. Drejtor në drejtorinë e administrimit dhe mbrojtjes së tokës, në drejtorinë e përgjithshme të administrimit të ujrave dhe tokës
4. Drejtor në drejtorinë e shërbimeve të brendshme në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
5. Drejtor në drejtorinë veterinare në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve bujqësore dhe peshkimit
6. Drejtor në drejtorinë juridike në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
7. Drejtor në drejtorinë e auditimit të brendshëm
8. Përgjegjës në sektorin e burimeve njerëzore dhe teknologjisë së informacionit në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
9. Përgjegjës në sektorin juridik në drejtorinë juridike në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
10. Përgjegjës në sektorin e monitorimit dhe administrimit të ujitjes në drejtorinë e ujitjes dhe kullimit, në drejtorinë e përgjithshme të administrimit të ujrave dhe tokës
11. Përgjegjës në sektorin prokurimeve, në drejtorinë juridike në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
12. Përgjegjës në sektorin koordinimit të fondeve ipa në drejtorinë e integrimit evropian
13. Specialist në drejtorinë veterinare në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve bujqësore dhe peshkimit
14. Përgjegjës sektori i skemave direkte te prodhimit ne drejtorine e prodhimit bujqesor dhe politikave tregtare ne drejtorine e pergjithshme te politikave
15. pergjegjes ne sektorin e marketingunt dhe cilesis ne drejtorine e prodhimit bujqesor dhe politikave tregtare ne drejtorine e pergjithshme te politikave
Ministria e Mbrojtjes - VEND I LIRE PUNE

1. Sekretar i pergjithshem
2. Drejtor ne drejtorine e arsimimit dhe perkujdesjes sociale te ushtarakeve
Ministria e Energjisë dhe Industrisë - VEND I LIRE PUNE

1. Sekretar i Pergjithshem
2. Drejtor ne drejtorine juridike
3. Drejtor ne drejtorine e auditimit te brendshem
4. Drejtor ne drejtorine e sherbimeve
5. Drejtor ne drejtorine e integrimit dhe projekteve
6. Drejtor ne drejtorine e koncensioneve, prokurimeve, shpronesimeve dhe privatizimit
7. Drejtor ne drejtorine e burimeve energjetike te rinovueshme dhe efiçencen energjetikes
8. Drejtor ne drejtorine e politikave dhe zhvillimit te hidrokarbureve
9. Drejtor ne drejtorine e politikave dhe zhvillimit te minierave
10. Drejtor në drejtorinë e financës
11. Përgjegjës në sektorin e financës në drejtorinë e financës
12. Përgjegjës në sektorin e lejeve dhe monitorimit të hidrokarbureve në drejtorinë e politikave dhe zhvillimit të hidrokarbureve
13. Përgjegjës në sektorin e përfaqësimit ligjor në drejtorinë juridike
14. Përgjegjës në sektorin e legjislacionit në drejtorinë juridike
15. Specialist në sektorin e ti në drejtorinë e shërbimeve
16. Përgjegjës në sektorin e redaktimit dhe arkiv/protokollit në drejtorinë e shërbimeve
17. Përgjegjës në sektorin e planifikimit buxhetor në drejtorinë e financës
18. 2 Specialist në sektorin e financës në drejtorinë e financës
19. Specialist në sektorin e përfaqësimit ligjor në drejtorinë juridike
20. Specialist në sektorin e legjislacionit në drejtorinë juridike
21. Drejtor i përgjithshëm në drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve mbështetëse
22. Drejtor në drejtorinë e politikave, zhvillimit të industrisë dhe standarteve teknike
23. Përgjegjës në sektorin e lejeve dhe monitorimit të minierave në drejtorinë e politikave dhe zhvillimit të minierave
24. Specialist në sektorin e lejeve dhe monitorimit të minierave në drejtorinë e politikave dhe zhvillimit të minierave
25. Përgjegjës në sektorin e politikave dhe zhvillimit elektroenergjitik në drejtorinë e politikave dhe zhvillimit elektroenergjitik
26. Specialist në sektorin e sigurisë teknike, mbrojtjes së mjedisit dhe standarteve në drejtorinë e politikave, zhvillimit të industrisë dhe standarteve teknike
27. Specialist në sektorin e sigurisë teknike, mbrojtjes së mjedisit dhe standarteve në drejtorinë e politikave, zhvillimit të industrisë dhe standarteve teknike
28. Specialist në drejtorinë e integrimit dhe projekteve
29. 3 Specialist në drejtorinë e burimeve energjetike të rinovueshme dhe efiçencën energjetikes
30. 3 Specialist në drejtorinë e konçensioneve, prokurimeve, shpronësimeve dhe privatizimit
31. 2 Specialist në sektorin e lejeve dhe monitorimit elektroenergjitik në drejtorinë e politikave dhe zhvillimit elektroenergjtik
32. Specialist në sektorin e politikave dhe zhvillimit elektroenergjitik në drejtorinë e politikave dhe zhvillimit elektroenergjtik
33. Specialist në sektorin e politikave dhe zhvillimit të gazit në drejtorinë e politikave dhe zhvillimit të hidrokarbureve
34. Specialist në sektorin e lejeve dhe monitorimit hidrokarbur në drejtorinë e politikave dhe zhvillimit të hidrokarbureve
35. Specialist në sektorin e lejeve dhe monitorimit të minierave në drejtori në e politikave dhe zhvillimit të minierave
36. Specialist në sektorin e politikave, zhvillimit dhe monitorimit të industrisë në drejtorinë e politikave, zhvillimit të industrisë dhe standarteve teknike
AKSHI-VEND I LIRE PUNE
1. Përgjegjës i Sektorit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare në Drejtorinë e Komunikimeve Elektronike e Postare;
2. Specialist i Sektorit të Aplikimeve e-Gov në Drejtorinë e Sistemeve e-Gov;


Shtuar më 11/04/2014, ora 13:34
Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori