DOSJA/ Shkeljet që çuan në "vrasjen" e komisarit Bajram Hajdarmataj në Durrës
Prokuroria e cilëson vrasje me dashje vdekjen e pedagogut të Akademisë së Policisë Bajram Hajdarmataj tek Konvaleshenca në Durrës pasi ajo u shemb nga tërmeti duke akuzuar për këtë ngjarje drejtorin Ahmet Doda dhe nëndrejtorin e saj, Kujtim Hasa.

Prokurorët kanë konstatuar se godina ku vdiq Hajdarmataj ishte shpallur e pabanueshme pas tërmetit të 21 shtatorit, por drejtuesit e këtij institucioni nuk ndaluan futjen atje të personave, siç ishte Hajdarmataj, i cili vdiq duke mbetur nën rrënoja.

DOSJA:

VI- Lidhur me paligjshmëritë e konstatuara ne objektin godine “Shtepia e Pushimit e Ministrisë se Brendshme, lagjia nr.13,Durrës.

Ne Objektin e emërtuar “Kavalishenca” i cili ndodhet në lagjen nr. 13, Durrës, rezulton se është ndërtuar me leje ndërtimi një pjesë e ndërtimit gjatë viteve 2007-2008, ku si pasojë e lëkundjeve të tërmetit ka pësuar vdekjen shtetasi Bujar Hajdarmetaj.

Ne funksion te hetimeve eshteverifikuar dhe marre ne institucionet ASHK, ALUIZN, BASHKI, TATIME, IKMT/IMT, Këshill Qarku , Njësitë administrative, dokumente dhe prova që lidhen me objektin i cili eshte shkatërruar dhe ka dale jashtëfunksionit.Ne funksion të hetimeve të këtij procedimi penal jane marre dhe administruar provat si vijon:
I-Ne Zyren e arkives se KadastresDurresjane marre ketodokumenta :

Referenca me nr.0042,ZK 8518 me numer pasurie 53/1 vol.7 faqe 145 me emrin Shtepia e Pushimit Ministria e Brendshme, bashkelidhur me flete invertari te dates 31.01.2017, bashkelidhur me dy mandate pagese, aplikim kerkese date 11.02.2005. Kerkeseper hipotekim me nr.05, prot date 10.01.2017 drejtuar ZRVPP Durresbashklidhurkerkeseper hipotekim me date 10.02.2005. Kopje e Vendimit te Keshillit te Ministrave 250, i dt.24.04.2003.

Vendim me nr. 316 date 24.04.2003 shkrese e zyres Qendrore te RPP me nr.498/1 date 23.06.2003. Shkrese per hipotekim me nr.05 prot date 10.02.2005. Vendimi I Keshillit te Ministrave 250 I dt.24.04.2003. Vendimi me nr,316 date 24.04.2003 . Shkrese Zyres Qendrore te RPP paluatjshme me nr.489/1 date 13.06.2003 kopje . Shkrese Ministrise se Rendit Publik nr.349 prot date 02.07.2003. Akti verifikimi I dates 30.03.2005. Formular per inventarizimin bashkelidhur planin e pergjithshem te vendosjes se objekteve shtetore 1995. Sips procesverbalit te sekuestrimit te dokumentaeve te dates 04.12.2029.

II- Ne ambientet e Shtepise se Pushimit te Ministrise se BrendeshmeDurresjane marre me proceserbalkqyrje marrje te dates 09.12.2019">2019, dokumentat si me poshte:

Shkesa nr.346 prot date 26.09,2019">2019 Akt konstatimi mbi situaten e objekteve pas termetit te dates 21.09.2019">2019, Informacioidates 27.09.2019">2019 mbi gjedjen e hotelit pas termetit te dates 21.09.2019">2019. Shkresa nr.8560 date 30.10.2019">2019 mbi organizimin e nje aktiviteti ne ambijett e shtepse se pushimit , Kontrate sipermarrje me object rikonstruksioni te hotelin nr.4.Relacion teknik per projektin elektrik te hotelit nr.4, Procesverbal kolaudimi I dates 15.11.2008 me lidhjeme hotelin nr,. 4 .Plan vendiosje te hotelit nr,4.Preventivi perrikontruksion te hotelit nr.4 Relacion perecurine punimeve te dates 10.09.2007. Preventivi dyte perrikonstruksionin e hotelit nr,4.

Firmulariper inventarizimin e pronave te paluajtshme . Sistemi urbanistik I zones se Shtepise se Pushiit te vitit 1988 . Urdher Prokurimi nr.388 fate 04.11.2019">2019 se bashku me te gjithe procedure perrikontruksionin e hotelit nr.4 pas teretit te date 21.09.2019">2019 sipas procesverbalit.Jane printuar imazhe nga Googlemaps, te objektit.
Eshte marre deklarim pergjegjesit te sherbimeve ne Shtepia e Pushimit Ministria e Brendshme, Kujtim Hasa si dhe personave te tjerë qe tregojnë rrethan të hetimit.

Pas administrimit te Akt konstatimi mbi situaten e objekteve pas termetit te dates 21.09.2019">2019 ka rezultuar se ne daten 26.09.2019">2019 ka ardhur ne SHP ( Kavalishence) nje grup inxhinjeresh i perbere nga kater persona te Bashkise Durres dhe pasi eshte hapur godina Hoteli Ri (nr,4) se bashku me kater inxhinjeret eshte bere inspektimi i te gjithe ambjenteve nga kati i pare deri ne katin e peste.

Ku ata kane pare kollonat me vemendje te vecante, kollonat mbajtese ,muraturen hapesirat e ndryshme dhe te gjitha ambjentet qe dispononte godina. Pasi ata kane bere inspektimin e tyre kane bere nje raporti i dates 26.09.2019">2019, me titull “Akti konstatimit te situates pas termetit” , nga ana e inxhinjereve ata kane bere raport duke konkluduar se aktualisht ambientet janë të pashfrytezueshem.

Nga ana e eksperteve i eshte sugjeruar drejtorit si mase provizore per mosqendrimin ne keto ambiente.
1-Nisur nga sa më sipër, rezulton se ekzistojnë dyshime të bazuara se nga ana e shtetasit Kujtim Hasa, në cilësinë e Shefit të shërbimeve të Shtëpisë së Pushimit të Ministrisë së Brendshme, i cili kishte dijeni për konstatimin e eksperteve se duhej marre masa provizore e mosqendrimit ne ambientet e Shtëpisë se Pushimit për shkak tëdëmtimit qe kishte shkaktuar tërmeti i datës 21.09.2019">2019, është lejuar hyrja dhe qëndrimi në këto ambiente i shtetasve te ndryshëm.

Nga lejimi i strehimit në ambientet e Shtëpisë së Pushimit edhe per shkak te lekundejeve te termetiti te datës 26.11.2019">2019 në objektin për te cilin nga ana e inxhiniereve dhe arkitekteve ishte rekomanduar mos përdorimi i tij,kaardhur si pasojë vdekja e shtetasit Bujar Hajdarmataj, duke kryer në këtë mënyrë elementët e veprës penale“Vrasja me dashje” parashikuar nga neni 76 të Kodit Penal në ngarkim të të dyshuarit Kujtim Hasa.
Shtetasi Kujtim Hasa më dashje indirekte ka sjellë pasojën e ardhur pasi ai i ka parashikuar pasojat qe mund te vijnë nisur nga informacioni qe kishte, nuk e ka dëshiruar ate por ka lejuar qe pasoja te vije, duke lejuar frekuentimin e ambienteve te Shtepise se Pushimit gjatgjith kohës pas termetit te datës 21.09.2019">2019, duke ardhur ne datën 26.11.2019">2019 pasoja ne humbjen e jetës se shtetasit Bajram Hajdarmetaj.

2-Nderkohe shtetasi Ahmet Doda,në cilësinë e Drejtorit të Shtëpisë së Pushimit të Ministrisë së Brendshme, nuk ka marre masa drejtuese dhe organizative per nxjerrjen e urdhërave dhe udhëzimeve mbi respektimin rekomandimeve me shkrim te “Akti konstatimit te situates pas termetit” date 26.09.2019">2019 , te hartuar nga nga ana e inxhinierëve te BashkiseDurres, duke sugjeruar si mase provizore permosqendrimin ne keto ambiente.

Sidoqoftë nga verifikimet e kryera nga ana e policisë Gjyqësore, rezulton se pas marrjes së akt konstatimit të inxhinierëve, i dyshuari Ahmet Doda ka ngritur nje grup pune duke ngarkuar Pergjegjesin e sektorit tëSherbimeve, të dyshuarin Kujtim Hasa, si dhe dy kujdestaret e Hotelit nr.4, të Shtëpisë së Pushimit të MB Durrës, në lidhje me verifikim e dëmëve dhe pasojave të konstatuara nga akti i konstatimit të inxhiniereve.

Nisur nga sa me sipër dhe bazuar ne faktet dhe provat e administruara rezulton se me mos veprimet e tij shtetasi Ahmet Doda, dyshohet se ka konsumuar elementët e veprës penale“Shpërdorimit të detyrës” parashikuar nga neni 248 të Kodit Penal.

Nisur nga sa me sipër me veprimet dhe mos veprimet e kundra ligjshme te kryera nga ana e personave te sipër përmendur, rezulton se nga ana e tyre jane kryer veprat penale te dyshuara per secilin sipas parashikimit te sipër përmendur.

Nisur nga fakti se veprat penale te kryera prej tyre paraqesin rrezikshmëri te larte shoqërore dhe nisur nga fakti se ekzistojnë kushtet e parashikuara nga neni 253 i K.pr.penale, është urdhëruar ndalimi. Per këto asrye bazuar ne enët 253,258,259 te K.Pr.penale nga ana e Gjykatës duhet te vlerësohen te ligjshme këto ndalime.

Gjithashtu nisur nga fakti se është e nevojshme kryerja e veprimeve te tjera hetimore ne funksion te procedimit penal dhe nisur nga fakti se ekzistojnë kushtet dhe kriteret e parashikuara nga nenet 228,229,230 te K.Pr.penale, eshte e nevojshme caktimi i masave te sigurimit ne ngarkim te personave te ndaluar.

1. Vepra penale e kryer nga sejcili indaluarit , paraqet rrezikshmëri shoqërore,
2. Për shkak se veprimet dhe mosveprimet e kryera nga ana e autorëve të veprës penale janë të tilla të cilat përligjin caktimin e një mase sigurimi ndaj tyre,
3. Në ngarkim të ndaluarve ekziston një dyshim i arsyeshëm, i bazuar në prova se kanë kryer veprën penale.
4. Në rastin konkret ndaj të ndaluarve nuk ka shkaqe padënueshmërie ose të shuarjes së veprës penale.
5. Duke mbajtur parasysh përshtatshmërinë e masës së sigurimit me shkallën e nevojave të sigurimit që duhen marrë në rastin konkret.
6. Duke mbajtur parasysh se masa duhet të jetë në raport të drejtëme rëndësinë e faktit dhe me sanksionin që parashikohet për veprën penale konkrete, te cilat janë vepra te renda (“Vrasja në rrethana të tjera cilësuese”, “Ndërtimi pa leje” dhe “Shpërdorimi i detyrës”, “Falsifikimi i dokumenteve” te parashikuara nga nenet 79 germa “dh”, 199/a/3 dhe 248,186/3 i Kodit Penal ) tecilat parashikon dënimme burgim dhe me minimum e maksimum të lartë.
7. Nisur nga fakti se ekzistojnë shkaqe të rëndësishme që vënë në rrezik marrjen ose vërtetësinë e provave si dhe mbledhjen e tyre.
8. Nisur nga fakti se lidhur me të dyshuarit ekziston rreziku që ata të të largohen e ti fshihen hetimit ( disa bashkautorë janë larguar e fshehur hetimit) ;
9. Nisur nga fakti se për shkak të rrethanave të faktit dhe personalitetit të tëdyshuarve ka rrezik që sejcili prej tyre të kryejë krime të rënda ose të të njëjtit lloj me atë për të cilin procedohen, etj.
Për sa më sipër nisur nga fakti se është e nevojshme vleftësimi i ligjshëm i ndalimit dhe është nevojshme caktimi i një mase sigurimiper secilin te ndaluar, mbështetur në nenet 253/1,258,259,228,229,230,244 te K.Pr.Penale.
Shtuar më 16/12/2019, ora 21:54

Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori