Lista e plotë: Kush përfiton nga ndihma prej 40,000 lekësh
Në Fletoren Zyrtare është përcaktuar dhe publikuar se cilët përfitojnë ndihmën financiare prej 40 mijë lekësh dhe si do të bëhet shpërndarja e saj. Kjo shumë parash mbulon periudhën prill-qershor 2020 dhe përfitohet njëherë si shumë e vetme.

Kush përfiton?

1. Këtë shumë e përfitojnë të gjithë të punësuarit me të ardhura vjetore mbi 14 milionë lekë, që kanë mbyllur bizneset pas urdhrit të ministrisë së Shëndetësisë.

2. Ish-të punësuarit në aktivitetet që janë lejuar të kryejnë aktivitetet sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët janë larguar nga puna nga data e hyrjes në fuqi të këtyre urdhrave deri në datën 10 prill 2020.

3. Të punësuarit në subjekte me të ardhura vjetore deri në 14 milionë lekë, që janë lejuar të kryejnë aktivitetet sipas urdhravre.

4. Nuk e përfitojnë ndihmën sipas pikës 3, të këtij kreu, punonjësit:

5. a) të cilët kanë përfituar sipas pikës 2, të këtij kreu.

6. b) të punësuar në subjektet:

7. me objekt veprimtarie tregtim të produkteve ushqimore, fruta – perime, farmaceutike;

8. e regjistruara që ushtrojnë aktivitet në profesione të tilla si: avokat, noter, mjek i specializuar, farmacist, infermier, veteriner, arkitekt, inxhinier, mjek-laborant, projektues, ekonomist, agronom, ekspert kontabël i regjistruar, kontabilist i miratuar dhe vlerësues i pasurisë, që lejohen të kryejnë aktivitetin sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

9. Dhënie ndihme financiare prej 40 000 (dyzet mijë) lekësh për punonjësit e subjekteve, persona fizikë ose juridikë, që ushtrojnë aktivitetin si struktura akomoduese, të cilët figurojnë në listëpagesa deri në datën e urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

10. Nëse subjekti i përmendur në pikën 5, të këtij kreu, ushtron disa lloje aktivitetesh, e përfitojnë ndihmën financiare vetëm të punësuarit në aktivitetin e strukturës akomoduese.
Shtuar më 18/04/2020, ora 09:13

Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori