Beogradi pret sta­tusin për ta hequr maskën
Në takimin e Këshillit të punëve të jashtme, që do të mba­het sot në Bruk­sel, dhe të martën në atë të Këshillit të punëve të përgjithshme, pritet të përgatitet vendimi përfundim­tar për t’i dhënë Ser­bisë sta­tusin e ven­dit kan­di­dat.

Këtë vendim në fund të javës do të duhej ta kon­fir­monin for­mal­isht she­fat e shteteve apo qev­erive të BE-së në takimin e Këshillit Evropian, sepse vetëm Këshilli Evropian mund të ndajë for­mal­isht sta­tusin e kan­di­datit. Në BE tashmë ekzis­ton një nd­jenjë gjithëpërf­shirëse se Ser­bia i ka përm­bushur të gjitha kriteret për të marrë sta­tusin e kan­di­datit dhe se rundi mara­tonik i di­a­logut që përfun­doi të premten me marrëvesh­jen mes „Pr­ishtinës dhe Beogra­dit“ për mënyrën e përdorimit të em­rit të Kosovës në nis­mat ra­jonale, hoqi edhe dilemat e fun­dit për këtë.

Se qëllimi krye­sor i di­a­logut ishte që të sig­uro­hej një sta­tus i kan­di­datit Ser­bisë, këtë nuk e mo­hon askush në BE.

Mjafton të shiko­hen datat se kur është zhvil­luar ndonjë takim dhe shi­het se pas se­cilit takim është dashur ndonjë vendim për të avan­cuar rrugën e Ser­bisë drejt BE-së. Edhe kësaj radhe takimi u zhvil­lua nën pre­sion të madh për të ar­ritur marrëveshje, sepse ajo ishte e do­mos­doshme për dhënien e sta­tusit të kan­di­datit Ser­bisë, shkruan Koha Di­tore.

Por në BE qysh tash kanë fil­luar të jenë kureshtarë se si do të ve­projë Ser­bia pas mar­rjes së sta­tusit të kan­di­datit.

Një prej dile­mave rreth së cilës nuk kanë marrë përgjigje të prerë nga Beogradi është se a do të or­vatet Ser­bia të or­ga­ni­zojë zg­jed­hjet e saj edhe në ter­ri­torin e Kosovës.

Beogradi është treguar shumë i ku­jdesshëm dhe nuk do të përmendë kur­r­farë vendimi para se të marrë sta­tusin e kan­di­datit, sepse nëse cak­ton zg­jed­hjet edhe për ter­ri­torin e Kosovës (të cilin Kushte­tuta e Ser­bisë e quan ter­ri­tor të Ser­bisë e ndërm­jetësi i BE-së, Robert Cooper, ka thënë se në di­a­log duhet të re­spek­to­het kjo Kushte­tutë), do të mund të rrezikonte sta­tusin e kan­di­datit. E kur të marrë sta­tusin e kan­di­datit Ser­bia menjëherë pritet të sh­pallë zg­jed­hjet par­la­mentare dhe ato lokale.

Në BE ka pa­sur disa përp­jekje që Bashkimi Evropian t’i bëjë thirrje for­male Ser­bisë që të mos zhvil­lojë zg­jed­hjet në ter­ri­torin e Kosovës. Por një kërkesë e tillë nuk ka ha­sur në mbështetje deri tash. Në BE thonë se duhet kup­tuar Serbinë nëse in­sis­ton që të zhvil­lojë zg­jed­hjet edhe në ter­ri­torin e Kosovës. Rreth kësaj ka dal­lime të mëdha mes shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.


Shtuar më 27/02/2012, ora 09:53

Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori