Çmendet ERRU: Shqiptarët mbajnë edhe një rritje tjetër të çmimit të ujit
Përfundimi për një rritje tjetër të çmimit të ujit, shprehet në raportin vjetor të 2018- ës të Entit RregullatorUjit.

Po ashtu, Enti Rregullator thotë se në vitin 2018 tendenca e çmimeve të ujit ka qenë rritëse, për shkak të performancës së dobët të ujësjellësve.

“Ndryshimi i tarifave ka pasur përgjithësisht tendencë rritëse, në varësi të kushteve dhe zhvillimeve të ofrimit të shërbimit të çdo operatori. Konstatohet se shumë shoqëri janë në vështirësi objektive financiare, nevoja për subvencione nga qeveria është e domosdoshme për një periudhë me afat gjatë. Subvencionet duhen adresuar drejt shoqërive që janë financiarisht të dobëta dhe nuk kanë ende mundësi të përballojnë kostot e domosdoshme për kryerjen e shërbimeve UK”, citohet në raport.

METODOLOGJIA E TARIFAVE

Enti Rregullator i Ujit përdor si referencë të përballimit të pagës së faturës së ujit nga familjet, vlerën prej 5 për qind të të ardhurave të tyre, e llogaritur sipas INSTAT-it. Të ardhurat mesatare të një familjeje në muaj, sipas INSTAT-it, llogariten në vlerën e 70 mijë lekëve. Sipas këtyre llogaritjeve, Enti Rregullator shprehet se ka ende hapësira për rritje.

“ERRU përdor si kriter për përballueshmërinë e pagesës së faturës së shërbimeve Ujësjellës-Kanalizimeve, në nivelin prej 5 për qind të të ardhurave (shpenzimeve) mesatare mujore të një njësie ekonomike familjare, informacion që e përllogarit dhe e publikon INSTAT në “Anketën e Buxhetit të familjes viti 2017″, për të gjitha qarqet e Republikës së Shqipërisë. Këto vlera tregojnë se ka ende hapësirë në drejtim të aftësisë paguese për të përballuar rritjen e tarifave”, thuhet në raport. Nga ana tjetër, Enti Rregullator është duke bashkëpunuar me INSTAT-in për vlerësimin e përballueshmërisë së tarifave nga familjet në nevojë, pasi ato janë lënë mënjanë.

“ERRU është duke lidhur ura bashkëpunimi me INSTAT-in, në mënyrë që nga anketat për shpenzimet familjare të shtresave të popullsisë, të mund të merren të dhëna të detajuara të tyre vetëm për shpenzimet e shërbimeve të Ujësjellës-Kanalizimeve. Këto referenca do ta bëjnë akoma më objektive vendimmarrjen e KKRR-së për tarifat e propozuara nga shoqëritë e Ujësjellës-Kanalizimeve në drejtim të mbrojtjes së konsumatorëve me të ardhura të ulëta dhe në raport me qëndrueshmërinë financiare të shoqërive UK”, thuhet në raport.

Për vitin 2018, Enti Rregullator i Ujit ka miratuar rritjen e tarifave për 8 bashki, të cilat kanë paraqitur aplikimet e tyre, ndërsa është duke shqyrtuar kërkesat e 11 bashkive. Po ashtu, Enti Rregullator gjatë vitit 2018 ka marrë vendime për mosshqyrtim të aplikimeve për ndryshimin e tarifave dhe riaplikim, pasi shoqëritë nuk kanë arritur të plotësojnë dokumentacionin sipas afateve kohore të përcaktuara nga ERRU-ja, përkatësisht për shoqëritë e Ujësjellësve në Shkodër, Krujë dhe Fier.
Shtuar më 22/02/2019, ora 17:35
Shkruani komentin tuaj!
Të fundit nga kjo kategori