albeu

Politika e privatësisëNe përdorim teknologji si cookies (skedarë të vegjël të ruajtura nga shfletuesi yt), beacons web, ose identifikues unik të pajisjes për të identifikuar në mënyrë anonime kompjuterin ose pajisjen tuaj në mënyrë që të mund të japim një eksperiencë më të mirë. Sistemet tona gjithashtu identifikojnë informacione si shfletuesi, sistemi operativ dhe adresa IP.

Sistemi ynë nuk është i dizajnuar që të lidh informacionin personal me aktivitetet tuaja (sic janë faqet që shikoni ose gjërat që klikoni ose kërkoni, dhe përdoret vetëm për të identifikuar që të identifikoheni në Albeu.com.

Ne nuk ndajmë asnjë informacion personalisht të identifikueshëm (si emri, adresa, email ose telefon) me askënd. Informacioni që mbledhim mund të ruhet ose të përpunohet në kompjuterë të vendosur në cdo vend ku bëjmë biznes.

Kompanitë analitike mund të kenë qasje në të dhëna anonime (të tilla si adresa juaj e IP ose pajisja ID) për të na ndihmuar të kuptojmë se si përdoren shërbimet tona. Ata i përdorin këto të dhëna vetëm në emër tonë. Ata nuk e ndajnë atë, përveÁ në formë agregate; nuk ka të dhëna të përbashkëta si për Ádo përdorues individual.

Kjo politikë e privatësisë u përditësua më 1 mars 2013. Politika jonë e privatësisë mund të ndryshojë herë pas here. Nëse bëjmë ndonjë ndryshim material në politikat tona, ne do të bëjmë një njoftim të spikatur në faqen tonë ose aplikacionin tonë. Nëse ndryshimi ndikon materialisht tek përdoruesit e regjistruar, ne do të dërgojmë një njoftim për ju me email, njoftim pushimi ose tekst.

Privacy PolicyWe use technologies like cookies (small files stored by your browser), web beacons, or unique device identifiers to anonymously identify your computer or device so we can deliver a better experience. Our systems also log information like your browser, operating system and IP address.

We also may collect personally identifiable information that you provide to us, such as your name, address, phone number, email address and other profil information on your Facebook account .

Our system is not designed to associate personal information with your activities (such as pages you view or things you click on or search for, and is used only to identify you to login on Albeu.com.

We don't share in any case personally identifiable information (such as name, address, email or phone) with anyone. Information we collect may be stored or processed on computers located in any country where we do business.

Analytics companies may access anonymous data (such as your IP address or device ID) to help us understand how our services are used. They use this data solely on our behalf. They do not share it except in aggregate form; no data is shared as to any individual user.

This privacy policy was last updated on March 01, 2013. Our privacy policy may change from time to time. If we make any material changes to our policies, we will place a prominent notice on our website or application. If the change materially affects registered users, we will send a notice to you by email, push notification or text.

albeu   2003 - 2013 Albeu Online Media. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara!