albeu

Kushtet e Përdorimit


Regjistrimi në Albeu.com nënkupton pranimin e Kushteve të Përdorimit, të cilat hyjnë në fuqi nga momenti kur ju regjistroheni. Albeu.com mban të rezervuar të drejtën e ndyshimit të këtyre kushteve duke publikuar ndryshimet në momentin që ajo e sheh të nevojshme. Ju jeni përgjegjës për rishikimin e këtyre informacioneve të postuara nga ne, për të qenë në dijeni mbi ndryshimet e bëra. Albeu.com ka të drejtën që në cdo kohë dhe pa njoftuar paraprakisht të ndryshojë, shtojë ose të fshijë faqen e internetit plotësisht ose pjesërisht, ose që të pezullojë funksionimin e saj përkohësisht apo përgjithmonë, me liri të plotë veprimi dhe pa pasur detyrime. Termat "Ne", "Neve", "E Jonë/I ynë" i referohen Albeu.com si ofrues i shërbimeve. Termat "Ju", "E/I Juaj" "Anëtari", "I regjistruari" i referohen vizitorit/klientit dhe përfshijnë cdo person për të cilin kemi arsye të besojmë se vepron me autorizimin apo dijeninë tuaj.

Terma të Përgjithshëm

Albeu.com nuk mban përgjegjësi për pasaktësitë apo anomalite të tjera, si dhe cdo vendim të cilin e merrni duke u bazuar mbi informacionin e publikuar në këtë web faqe. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për dëmet individuale, kolektive, apo dëme të cfarëdo lloji tjetër që rezultojne nga informacioni i marrë në mënyrë direkte apo indirekte nga kjo web faqe.

Privatësia

Cdo vizitor që regjistrohet në Albeu.com pranon se të gjitha informacionet e dhëna janë të sakta. I regjistruari ka të drejtë në cdo kohë të mbyll llogarinë në Albeu.com ndërsa ne jemi të obliguar që më së voni brenda 30 ditëve të fshijmë plotësisht të gjitha të dhënat personale të vizitorit që ka mbyllur llogarinë.
Ne, në asnjë rast, nuk i ofrojmë të dhënat e të regjistruarve në Albeu.com palëve të treta apo kushdoqoftë tjetër. Të dhënat personale të të regjistruarve, në asnjë rast nuk do të përdoren pa lejen tuaj paraprake. I vetmi përjashtim është kur një gjë e tillë kërkohet përmes vendimit të një gjykate në Republikën e Shqipërisë.

Të regjistruarit në Albeu.com kanë të drejtë të fshehin identitetin e tyre nga vizitorët e tjerë duke shfaqur publikisht "emrin e përdoruesit" në vend të "emrit dhe mbiemrit". Por, ata mbajnë përgjegjësi të plotë për postimet, komentet, fotografitë dhe materialet tjera që i postojnë në Albeu.com. Albeu.com përdor "cookies" për të ndjekur veprimet e vizitorëve në faqe por këto të dhëna përdoren për arsye statistikore dhe me qëllim ofrimit të përmbajtjeve dhe shërbimeve që mund t'ju interesojnë juve.

Politikat Anti-Spam

Albeu.com fuksionon në përputhshmëri të plotë më politikat anti-spam. Ne dërgojmë e-maile të herëpashershme vetëm të regjistruarve të cilët e kanë lejuar këtë në panelin e regjistrimit. Ne nuk dërgojme asnjë e-mail një personi I cili paraparakisht nuk na ka autorizuar për këtë gje.

Shërbimet

Ne nuk garantojmë që shërbimet e ofruara nga web faqja jonë nuk do të ndërpriten apo do të jenë pa gabime, por ne marrim përsipër që këto defekte të mundshme të korrigjohen dhe përmirësohen, si dhe të punohet sistematikisht që kjo web faqe apo serverat që e mundësojnë aksesin e kësaj faqeje, të mos kenë viruse apo probleme ekzekutimi. Emrat, pamjet dhe logot që na identifikojnë neve apo produketet dhe shërbimet tona, janë shenja që na përkasin dhe na dallojnë nga palet e treta.

Shërbimet e ndryshme (si psh. Kuizi) janë subjekt i rregulloreve të vecanta të vlefshme vetëm për atë shërbim. Këto rregullore janë të publikuara në faqet përkatëse.

Albeu.com ka të drejtë për të fshire ose caktivizuar llogarinë tuaj, të bllokojë email-in ose adresën IP, menjëherë dhe pa njoftuar, për cdo arsye, dukë përfshirë pa kufizime nëse Albeu.com beson se ju keni vepruar jo drejtë me pikat e Kushteve të Përdorimit.

E drejta e autorit

E drejta e autorit në Albeu.com përfshin të gjitha të drejtat, përgjegjësitë dhe obligimet të përcakuara në ligjet shqiptare. Materialet e palëve të treat të publikuara në Albeu.com përmbajne burimin e tyre. Qëllimi i publikimit të këtyre materialeve në Albeu.com është thjesht informative dhe nuk shiten apo ofrohen me pagesë. Nëse ju jeni të interesuar të përdorini këto material, ju duhet të kontaktoni autorët përkatës!

Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

Këto kushte dhe rregulla janë hartuar në pajtim me ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe në varësi të ndryshimeve ligjore do të përshtaten me ndryshimet përkatëse. Mosmarrëveshjet eventuale, do të jenë ekskluzivisht subjekte të gjyqkatave shqiptare. Nëse nuk pranohen këto rregulla dhe kushte, atëherë ju duhet të ndërprisni menjëherë përdorimin e kësaj web faqeje.

albeu   2003 - 2013 Albeu Online Media. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara!